Banner

Thẩm định phê duyệt Đề án Phát triển du lịch huyện Quảng Xương đến năm 2030

Thứ Năm, 02/12/2021, 20:17 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc giao thẩm định và tham mưu phê duyệt Đề án Phát triển du lịch huyện Quảng Xương đến năm 2030.

 

UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, thẩm định nội dung Đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án nêu trên và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 20/12/2021.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và khả năng bố trí vốn từ nguồn ngân sách hàng năm; nghiên cứu, rà soát các nhiệm vụ, dự án thực hiện Đề án; có ý kiến tham mưu, thống nhất danh mục các nhiệm vụ và kinh phí, nguồn kinh phí thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi; gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/12/2021. 

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.