Banner

Bổ sung nhiệm vụ của Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu

Thứ Tư, 08/12/2021, 10:21 [GMT+7]

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 25/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/20218 quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.  

 

Bổ sung nhiệm vụ của Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu.
Bổ sung nhiệm vụ của Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu.

Thông tư bổ sung Điểm d Khoản 2 và Khoản 5 vào Điều 29 Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu.

Theo đó, bổ sung Điểm d vào Khoản 2 của Điều 29, thành phần Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu cho những lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam: Ngoài thành phần quy định tại Điểm a (Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam hoặc người được Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam ủy quyền), Điểm b (Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo doanh nghiệp có thí sinh tham dự kỳ sát hạch) và Điểm c (Các thành viên khác của Hội đồng do Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam quyết định), bổ sung thành phần chủ đầu tư dự án (hoặc tổ chức được chủ đầu tư dự án giao quản lý dự án đường sắt đô thị).

Bên cạnh đó, bổ sung Khoản 5 vào Điều 29, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu cho những lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam:

a- Kiểm tra, xem xét, đánh giá tính hợp lệ và các nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lái tàu theo quy định.

b- Lập biên bản làm việc của Hội đồng sát hạch theo mẫu quy định tại Phụ lục IIa ban hành kèm theo Thông tư này.

c- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của Hội đồng sát hạch theo quy định và đề xuất, kiến nghị Cục Đường sắt Việt Nam cấp hoặc không cấp giấy phép lái tàu theo mẫu quy định tại Phụ lục IIb ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2022.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

.