Banner

Phê duyệt điều chỉnh và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

Thứ Tư, 15/07/2020, 09:13 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định 2760/QĐ- UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020. Nội dung như sau:

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

1. Điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN số 9 (theo số thứ tự) "Nghiên cứu kỹ thuật ươm giống cây keo lai (Acacin hybrid) trên giá thể không sử dụng vỏ bầu PE nhằm giảm chi phí, nâng cao tỷ lệ sống và khả nămg sinh trưởng của rừng trồng gỗ lớn tại Thanh Hóa", Mục III (thuộc Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp kinh phí đợt VI, năm 2018), Điều 1, Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

a) Tổng số kinh phí: 1.347,715 triệu đồng (Một tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm mười lăm nghìn đồng), trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách sự nghiệp khoa học: 1.211,315 triệu đồng (trong đó khoán chi từng phần 227,48 triệu đồng); - Nguồn vốn tự có và huy động hợp pháp khác: 136,400 triệu đồng. 

b) Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Cấp kinh phí tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phần ngân sách nhà nước hỗ trợ năm 2020 như sau:

a) Nguyên tắc: Đối với các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp cấp không quá 80% dự toán được phê duyệt.

b) Kinh phí cấp cho 01 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp: 400 triệu đồng (Nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo). c) Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

Căn cứ nội dung được phê duyệt:

- Sở Khoa học và Công nghệ: Kiểm tra, hướng dẫn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo tiến độ và đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

- Sở Tài chính: Thực hiện cấp kinh phí cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí của tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN. 

- Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN: Triển khai, thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt; quản lý, sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2020.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

 

 

.