Banner

Việc sửa đổi, bổ sung về quản lý và phát triển chợ sau nhiều năm vẫn "đang rà soát"

Thứ Ba, 20/10/2020, 14:37 [GMT+7]

Tại nhiều địa phương đã phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp khi thực hiện việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo, chuyển đổi mô hình chợ, song quy định về quản lý và phát triển chợ sau nhiều năm vẫn là đang rà soát.

Bộ Công Thương chậm ban hành quy định về vấn đề quản lý phát triển chợ

Từ kỳ họp thứ 5 đến nay, cử tri nhiều địa phương đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02 và Nghị định số 114 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Bộ Công thương cho biết, Bộ đang khẩn trương rà soát để xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02 và Nghị định số 114.

Qua giám sát cho thấy, mặc dù từ năm 2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung 02 Nghị định nêu trên trình Chính phủ. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý và phát triển chợ vẫn chỉ là đang rà soát xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung mà vẫn chưa có lộ trình cụ thể để trình Chính phủ ban hành.

Bộ Công Thương chậm ban hành quy định về vấn đề quản lý phát triển chợ.
Bộ Công Thương chậm ban hành quy định về vấn đề quản lý phát triển chợ.

Trong khi hiện nay, tại nhiều địa phương đã phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp khi thực hiện việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo, chuyển đổi mô hình chợ. Kiến nghị Bộ Công thương khẩn trương trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02 và Nghị định số 114 về quản lý và phát triển chợ để đáp ứng yêu cầu bức xúc của thực tiễn.

Hai cơ quan ở địa phương cùng thực hiện định giá đất sẽ gây khó?

Việc ban hành văn bản hướng dẫn chưa phù hợp với quy định của Luật hoặc ban hành quy định không thống nhất nên không triển khai được định giá đất.

Cụ thể, cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị sửa đổi khoản 4 Điều 18 và các quy định liên quan tại Nghị định số 44 quy định về giá đất theo hướng giao cho một cơ quan xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất. Việc quy định 2 cơ quan khác nhau (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính) chủ trì xây dựng, trình UBND cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên là không cần thiết, có thể sẽ dẫn đến tình trạng không thống nhất trong việc xây dựng, xác định hệ số điều chỉnh giá đất.

Tại khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “...cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể”. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh theo quy định là Sở Tài nguyên và Môi trường. Nghị định số 44 giao cho Sở Tài chính chủ trì xây dựng, trình UBND cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất trong một số trường hợp là chưa phù hợp với quy định nêu trên của Luật Đất đai.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy định trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 114 của Luật Đất đai.

Theo Phương Hoài/VOV.VN

 

.