Banner

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA

Thứ Sáu, 20/05/2022, 08:31 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Theo đó, chủ đầu tư các chương trình, dự án ODA nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2022 của các dự án sử dụng vốn ODA; trong đó các dự án chuyển tiếp phải giải ngân tối thiểu đạt 70% kế hoạch năm 2022 trước ngày 30/6/2022; Các dự án được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 (nếu có) phải hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn trước ngày 30/6/2022.

Người đứng đầu chủ đầu tư các chương trình, dự án ODA chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của đơn vị mình; Đồng thời, khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án; xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của các dự án. Các sở, ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của các chương trình, dự án. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo Hương Quỳnh/THNM 20/5/2022

.