Banner

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2020

Thứ Sáu, 07/08/2020, 16:29 [GMT+7]

(TTV) - Căn cứ Công văn số 8537/UBND-THKH ngày 30/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Công văn số 10074/UBND-THKH ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, năm 2020 như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 169 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm cần tuyển:

2.1. Vị trí việc làm gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: 135 người, gồm:

- Phóng viên: 47 người.

- Biên tập viên: 13 người.

- Đạo diễn: 01 người.

- Biên dịch viên: 06 người.

- Biên kịch: 02 người.

- Dẫn chương trình, Phát thanh viên: 06 người. 

- Quay phim: 23 người

- Kỹ thuật viên: 34 người

- Họa sỹ thiết kế sân khấu, đạo cụ, sản xuất đạo cụ: 03 người.

2.2. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 20 người, gồm:

+ Tổ chức nhân sự - Hành chính: 04 người.

+ Kế toán viên: 02 người.

+ Kế hoạch -Tài chính: 01 người.

+ Văn thư, lưu trữ: 01 người.

+ Marketing - Quảng cáo: 11 người.

+ Trang điểm: 01 người.

2.3. Vị trí việc làm theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 14 người, gồm:

- Kỹ thuật điện - nước: 02 người.

- Lái xe: 06 người.

- Bảo vệ: 05 người.

- Tạp vụ, vệ sinh: 01 người.   

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;  Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Điều 6 Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Cụ thể:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:

a) Nhóm vị trí việc làm gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ:

- Vị trí phóng viên: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng III (mã số V.11.02.06) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Báo chí, luật, ngữ văn, văn hóa, xã hội, ngoại ngữ, chính trị, quản lý hoạt động tư tưởng văn hóa, địa lý du lịch; Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

- Vị trí Biên tập viên: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III (mã số V.11.01.03) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Báo chí, xuất bản, luật, ngữ văn, văn hóa, xã hội, triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, xây dựng Đảng; Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên.

- Vị trí Đạo diễn: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đạo diễn truyền hình hạng III (mã số V.11.04.12) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Đạo diễn.

- Vị trí Biên dịch viên: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức biên dịch viên hạng III (mã số V.11.03.09) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp.

- Vị trí Biên kịch: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đạo diễn nghệ thuật hạng III (mã số V.10.03.10) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật và biểu diễn. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Biên kịch điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, sân khấu điện ảnh;

- Vị trí Dẫn chương trình, phát thanh viên: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức phát thanh viên hạng III (mã số V.11.10.29), phát thanh viên hạng IV (mã số V.11.10.30) theo quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng III là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành báo chí, luật, ngữ văn (văn học), sân khấu điện ảnh, văn hóa, xã hội, ngoại ngữ, kế toán; yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng IV là tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành báo chí, luật, ngữ văn, sân khấu điện ảnh, văn hóa, xã hội, ngoại ngữ, kế toán;

- Vị trí Quay phim: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quay phim hạng III (mã số V.11.12.37), quay phim hạng IV (mã số V.11.12.38) theo quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với chức danh nghề nghiệp quay phim hạng III là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Quay phim, chụp ảnh, báo chí, luật (trường hợp có bằng đại học khác chuyên ngành quay phim thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ quay phim trở lên); yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với chức danh nghề nghiệp quay phim hạng IV là tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: quay phim, chụp ảnh;

- Kỹ thuật viên, gồm:

+ Vị trí Kỹ thuật dựng phim: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức kỹ thuật dựng phim hạng III (mã số V.11.11.33), kỹ thuật dựng phim hạng IV (mã số V.11.11.34) theo quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với chức danh nghề nghiệp kỹ thuật dựng phim hạng III là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật dựng phim, kỹ thuật sản xuất chương trình, điện tử viễn thông, tin học, công nghệ thông tin; yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với chức danh nghề nghiệp kỹ thuật dựng phim hạng IV là tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật dựng phim, kỹ thuật sản xuất chương trình, điện tử viễn thông, tin học, công nghệ thông tin.

+ Vị trí Âm thanh viên: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên hạng III (mã số V.11.09.25), âm thanh viên hạng IV (mã số V.11.09.26) theo quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng III là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Điện tử viễn thông, âm thanh, điện thanh, vô tuyến điện, tin học, công nghệ thông tin; yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV là tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Âm nhạc, điện tử, điện thanh hoặc vô tuyến điện trở lên.

- Vị trí Họa sĩ thiết kế sân khấu, đạo cụ, sản xuất đạo cụ: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh họa sĩ hạng III (mã số V.10.08.27) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BV ngày 30/6/2016 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Mỹ thuật, công nghệ thông tin, đồ họa, máy tính.

b) Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc, hỗ trợ:

- Vị trí Tổ chức nhân sự - Hành chính: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, ngữ văn, kinh tế, kế toán, luật, khoa học môi trường, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội.

- Vị trí Kế toán: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kế toán viên (mã số 06.031) theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán. Trong đó yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng;

- Vị trí Kế hoạch – Tài chính: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng;

- Vị trí Văn thư – Lưu trữ: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Văn thư (mã số 02.007) theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Văn thư, Lưu trữ (trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư).

- Vị trí Maketting – Quảng cáo: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, báo chí, điện tử viễn thông, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, văn hóa, xã hội.

- Vị trí Trang điểm: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên viên (mã số 01.003) theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Sân khấu điện ảnh, trang điểm, thiết kế thời trang.

c) Nhóm vị trí việc làm theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:

- Vị trí Kỹ thuật điện - nước: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Điện, Điện lạnh, Tự động hóa.

- Vị trí Lái xe: Yêu cầu có bằng Lái xe B2 trở lên.

- Vị trí Bảo vệ, Tạp vụ, vệ sinh: Yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Ghi chú: Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDDT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Thời gian 30 ngày, kể từ ngày 07/08/2020 đến 17 giờ ngày 06/09/2020 (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Số điện thoại liên hệ: 02373.852928

6. Hình thức và nội dung tuyển dụng

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017; Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; trong đó, ưu tiên xét tuyển ưu tiên xét tuyển đối với người có thời gian hợp đồng lâu năm tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.

8. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Mức thu lệ phí đăng ký dự tuyển là 400.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển như sau:

Download phiếu đăng ký tại đây

 


Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa

.