Banner

Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thứ Ba, 03/07/2018, 22:14 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 3/7, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai  các giaỉ  pháp,  phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2018 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành Nội vụ Thanh Hóa đã tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Tổ chức Nhà nước, Tôn giáo, Thi đua khen thưởng và Văn thư – Lư trữ, đạt những kết quả tích cực. Nổi bật là ngành đã tham mưu cho lãnh đạo Sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND tỉnh xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước và chính quyền cơ sở các cấp theo hướng tinh gọn; Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đổi tên 184 thôn, bản, tổ dân phố, sáp nhập 2.719 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.339 thôn, tổ dân phố mới.

6 tháng cuối năm, toàn ngành Nội vụ tập trung tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định đề án vị trí việc làm của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, hoàn thiện kế hoạch biên chế năm 2018 và xây dựng kế hoạch biên chế 2019; xây dựng kế hoạch, phương án thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên, từ chuyên viên lên chuyên viên chính theo thẩm quyền; Nghiên cứu xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách trong thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã.…Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cẩm Tú – Hồng Thư

.