Banner

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thứ Sáu, 19/07/2019, 20:30 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 19/7, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa.

 

Dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Quảng Nam, Nghệ An, Ninh Bình; lãnh đạo các ban sở ngành và 302 đại biểu chính thức, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc  tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIII đề ra, với nhiều đổi mới về nội dung và cách làm sáng tạo. Vị thế và vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp được nâng lên; vai trò chủ trì của Mặt trận trong việc tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên thể hiện rõ hơn; vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân được thực hiện có hiệu quả; quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân có nhiều chuyển biến rõ nét; nội dung và phương thức tuyên truyền tập hợp ngày càng đa dạng và phong phú. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện thiết thực hơn; phát huy được tính chủ động, tinh thần sáng tạo của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được khẳng định. Hoạt động giám sát, phản biện được Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên chủ động triển khai có trọng tâm, trọng điểm và thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận; góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Công tác dân tộc, tôn giáo và  hoạt động đối ngoại Nhân dân được đổi mới, linh hoạt, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2019 – 2024. Với tinh thần “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; vì mục tiêu xây dựng Thanh Hoá sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”; và phương châm hành động "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả", trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, vì mục tiêu đưa Thanh Hoá sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV cũng xác định 12 chỉ tiêu chủ yếu và 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đi lên của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV được tổ chức trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, để đến năm 2020 trở thành tỉnh khá, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm các tỉnh mạnh của cả nước và sớm trở thành "tỉnh kiểu mẫu" theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Do vậy, với vai trò và trách nhiệm xã hội to lớn của mình, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống cấp ủy và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, tăng cường truyên truyền về truyền thống văn hoá, lịch sử hào hùng của tỉnh, của đất nước, về những đổi thay tích cực trên quê hương Thanh Hoá và đà phát triển đi lên mạnh mẽ của tỉnh; để từ đó tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, tạo sức mạnh tinh thần to lớn, thôi thúc cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực cố gắng vươn lên, tích cực tham gia hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước bằng những cách làm phù hợp, thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai chương trình giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và hoạt động giám sát theo chuyên đề. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia góp ý kiến, thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết người Thanh Hóa ở tỉnh ngoài, ở nước ngoài hướng về quê hương, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công khát vọng thịnh vượng.Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng khối liên minh chính trị thực sự vững chắc, tạo nên sức mạnh tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia vào các tổ chức thành viên của Mặt trận; từ đó tạo nền tảng vững chắc để phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trao tặng Đại hội Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, chung sức xây dựng Thanh Hoá sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Trong chương trình Đại hội, chiều 19/7, Đại hội đã tổ chức hiệp thương cử Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 117 người. Tại phiên họp thứ nhất của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ, Tỉnh ủy viên,  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội cũng tiến hành hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Theo Bản tin thời sự tối/TTV

.