Banner

Kiên định mục tiêu giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Thứ Bảy, 18/01/2020, 21:07 [GMT+7]

(TTV)- Trong "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta" được thông qua tại Đại hội VII năm 1991, Đảng đã nêu lên năm bài học lớn mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị khoa học và thực tiễn sâu sắc; đó là: bài học về nắm vững và g­iương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bài học về quán triệt sâu sắc quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bài học về không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; bài học về Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; và bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong đó, bài học về nắm vững và g­iương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được xem như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám thành công, dân tộc Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới. Từ một đất nước bị đô hộ, Việt Nam đã trở thành nước độc lập, có quyền tự quyết; từ thân phận nô lệ, nhân dân Việt Nam trở thành người  tự do, có quyền tự quyết. Thành công của Cách mạng Tháng Tám đã chứng minh sự đúng đắn của Đảng trong việc xác định mục tiêu, đường lối để tập hợp quần chúng nhân dân.

Lúc bấy giờ, Đảng ta chỉ có hơn 5000 Đảng viên và đang hoạt động bán công khai. Nhưng với việc giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, Đảng ta đã tập hợp được toàn thể dân tộc - không phân biệt giai cấp, đảng phái, đoàn thể - để làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất. Đảng là người lãnh đạo Dân tộc, là biểu tượng cho sự đoàn kết của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. 

PGS – TS Nguyễn Văn Thức- Hiệu trưởng trường Đại học Văn hoá - Thể thao và Du lịch:  "Theo quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta, chính nhân dân là người làm nên sự nghiệp Cách mạng.Cái này đã có nguồn gốc từ trong truyền thống của dân tộc. Và đến thời đại Hồ Chí Minh thì phát triển một cách hoàn thiện, sâu sắc hơn, phát huy được tổng hợp sức mạnh của toàn dân tộc, của toàn thể nhân dân. Và tạo nên sức mạnh to lớn để sự nghiệp cách mạng từng bước gặt được những thành quả lớn lao ".
PGS – TS Nguyễn Văn Thức- Hiệu trưởng trường Đại học Văn hoá - Thể thao và Du lịch: "Theo quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta, chính nhân dân là người làm nên sự nghiệp Cách mạng.Cái này đã có nguồn gốc từ trong truyền thống của dân tộc. Và đến thời đại Hồ Chí Minh thì phát triển một cách hoàn thiện, sâu sắc hơn, phát huy được tổng hợp sức mạnh của toàn dân tộc, của toàn thể nhân dân. Và tạo nên sức mạnh to lớn để sự nghiệp cách mạng từng bước gặt được những thành quả lớn lao".

 

Tư tưởng chiến lược nắm vững, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã được Đảng ta khẳng định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên khi Đảng thành lập năm 1930; và tiếp tục được khẳng định trong các cương lĩnh sau này. Tư tưởng này là cơ sở định hướng đúng đắn cho hoạt động của Đảng và Nhân dân ta ở mỗi thời kỳ cũng như toàn bộ cuộc đấu tranh; là điều kiện để tập hợp lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cách mạng. Bởi vậy, nắm vững, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là cội nguồn thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngay cả khi đất nước đã dành được độc lập, thống nhất; khi tình hình quốc tế có những chuyển biến mới, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng và sụp đổ, bài học giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được Đảng thể hiện trong đường lối đổi mới, chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, mở rộng giao lưu văn hóa, giữ vững bản sắc dân tộc...

Nhờ vậy, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành được những thành tựu mới trong công cuộc bảo vệ đất nước Việt Nam thống nhất, vượt qua khủng hoảng kinh tế, chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thạc sỹ Lê Ái Bình- Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá: "Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu chiến lược và cũng là bài học xuyên suốt trong quá trình Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam và tạo nên nguồn sức mạnh để Đảng giải quyết những vấn đề chiến lược cũng như phương pháp Cách mạng. Và như khẳng định của Đảng ta tại Đại hội 4, năm 1976: Đường lối chiến lược, độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và cũng là ngọn cờ bách chiến bách thắng của Cách mạng Việt Nam.Và trong thời kỳ hiện nay, độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội được cụ thể hóa thành 2 nhiệm vụ là xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"

Qua các kỳ Đại hội Đảng, bài học lớn được đặt ở vị trí hàng đầu, là bài học về kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Và bài học này được xem như một chân lý của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn thành công của cách mạng Việt Nam, cả trong bảo vệ và xây dựng đất nước suốt 90 năm qua, càng thêm khẳng định và làm sáng rõ chân lý này.

Theo Thời sự tối 17/1/2020

.