Banner

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Thứ Bảy, 11/01/2020, 19:50 [GMT+7]

(TTV) - Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của giai cấp. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã dành được những thắng lợi và thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và mang tầm thời đại.

Thực hiện Cương lĩnh năm 1930, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và giành được những thắng lợi vĩ đại: làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng một nửa đất nước, đưa miền Bắc chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa; kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Sau thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975, đất nước Việt Nam thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng XHCN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống nhân dân còn thiếu thốn, năm 1986, tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.

Sau 34 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai khắc nghiệt gây ra, Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng được cải thiện; chính trị ổn định; lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng được củng cố; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Đặc biệt, năm 2019 vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tụt giảm, song kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển và tăng trưởng ấn tượng với 7,02%, cao nhất trong khối ASEAN và nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất châu Á. Đáng chú ý tăng trưởng kinh tế dần dịch chuyển theo chiều sâu, độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn. Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới với  tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2019 đạt  trên 500 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2019 ước tính xuất siêu 9,9 tỷ USD, mức cao nhất trong 4 năm liên tiếp. Lượng kiều hối của Việt Nam đứng trong tốp 10 nước cao nhất trên thế giới.

Trong 34 năm đổi mới, Việt Nam cũng đã ghi được nhiều dấu ấn về thành tựu đối ngoại,  vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, bước vào năm 2020, Việt Nam đồng thời đảm nhiệm 2 vai trò quan trọng: vừa là Chủ tịch ASEAN 2020, vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Nhiều tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới coi Việt Nam là đối tác chiến lược, quan trọng và tin cậy, nhiều nhà đầu tư nước ngoài coi Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn và hiệu quả.

Với những thành tựu to lớn trong suốt 90 năm qua, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới, nhân dân, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam - người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Chúng ta có thể khẳng định rằng: được trang bị bằng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tin và đi theo, Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam không chỉ thắng lợi trong đấu tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước, mà cả trong xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Minh Tuyết – Văn Toàn

Theo Bản tin Thời sự Tối/TTV

.