Banner

Phương án tổng thế sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 14/05/2019, 08:32 [GMT+7]

(TTV) - Sau thời gian rà soát, nghiên cứu, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh sẽ sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn thành 67 xã, phường, thị trấn, giảm 76 đơn vị tương đương với 11,9%.

 

Phương án sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc: Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Khi nhập xã hoặc điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã vào phường, thị trấn liền kề để hình thành đơn vị hành chính đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính thì không xem xét điều kiện về sự phù hợp với định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và tiêu chuẩn về cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau khi sắp xếp.

Tên của đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp phải phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, định hướng phát triển. Tên do huyện quyết định trên cơ sở thống nhất của nhân dân; ưu tiên sử dụng tên truyền thống trước đây; tên gắn với chữ đầu hoặc chữ cuối của đơn vị hành chính cấp huyện.

Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh sẽ giảm từ 635 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 559 đơn vị gồm: 496 xã, 34 phường và 29 thị trấn. Việc sáp nhập các xã, phường, thị trấn chưa đủ tiêu chí sẽ dôi dư một lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức. Song theo phương án tổng thể, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ tổ chức chính trị - xã hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định pháp luật có liên quan và hướng dẫn của cơ quan, tổ chức ngành dọc cấp trên theo thẩm quyền.

Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh được thực hiện nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hoá, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện được mục tiêu này sẽ tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, tiết kiệm nguồn lực đầu tư, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Tuyết – Quốc An

 

 

.