Banner

Ban hành danh sách các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thứ Bảy, 19/10/2019, 09:09 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành danh sách các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nội dung cụ thể như sau:

1. Ban hành danh sách các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công bố danh sách các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.