Banner

Chỉ thị triển khai một số biện pháp cấp bách chủ động ứng phó với thiên tai

Thứ Năm, 24/09/2020, 21:35 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa Chỉ thị về việc triển khai một số biện pháp cấp bách chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh.

 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tại các văn bản: Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch hành động số 200-KH/TU ngày 29/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động số 200-KH/TU ngày 29/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh - Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, địa phương rà soát các phương án cụ thể để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai nguy hiểm, nhất là mưa, lũ lớn dài ngày, xả lũ lớn từ thượng nguồn sông xuyên biên giới, bão mạnh, siêu bão, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó. - Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó thiên tai và tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó các tình huống thiên tai nguy hiểm theo nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai, nhất là các vị trí đê điều, hồ đập trọng điểm, xung yếu, khu vực sạt lở, lũ quét để chủ động ứng phó tình huống mưa, lũ lớn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố - Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”; rà soát, cập nhật phương án để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm như mưa, lũ lớn diện rộng, bão muộn, lũ quét, sạt lở đất. - Kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời bảo đảm an toàn khi có thiên tai; kiểm tra công trình đê điều, hồ đập trên địa bàn, phương án, nguồn lực đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập trước tình huống xảy ra mưa, lũ lớn, nhất là các vị trí, công trình trọng điểm, xung yếu, bị hư hỏng. - Chủ động bố trí kinh phí và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục các sự cố hư hỏng, xử lý các trọng điểm xung yếu đảm bảo an toàn cho đê điều, hồ đập và thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. - Mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, đôn đốc bổ sung, hoàn thiện phương án cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là phương án ứng phó khi xảy ra thiên tai, lũ lớn, ngập lụt diện rộng; căn cứ tình hình cụ thể chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa để kịp thời tiếp cận xử lý mọi tình huống thiên tai khi có yêu cầu.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức quan trắc, đo đạc, theo dõi chặt chẽ, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thiên tai và dòng chảy trên các sông phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó; tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; dự báo sớm, dài hạn, bảo đảm thông tin kịp thời, tin cậy, chính xác.

Sở Công Thương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các công trình thuộc lĩnh vực được giao quản lý, nhất là các hồ đập thủy điện, hệ thống điện và hoạt động khai thác mỏ, chế biến khoáng sản công nghiệp. Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, cung cấp số liệu, thông tin cảnh báo đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát, kiểm tra, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hồ đập thủy lợi, hệ thống đê điều; chủ động chỉ đạo hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản hạn chế tác động do thiên tai. Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy lợi lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, cung cấp số liệu, thông tin cảnh báo đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo rà soát, kiểm tra phương án bảo đảm an toàn giao thông trong các tình huống thiên tai; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để đảm bảo an toàn giao thông và sẵn sàng khắc phục khi xảy ra sự cố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính rà soát, ưu tiên cân đối, tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ vốn để các sở, ban, ngành, địa phương khắc phục nhanh hậu quả thiên tai và thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cấp bách nhằm chủ động ứng phó với tình huống mưa, lũ lớn, xử lý khẩn cấp một số trọng điểm sạt lở, đê điều, hồ đập thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn chống lũ, nguy cơ cao xảy ra sự cố.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó để người dân biết, chủ động phòng, tránh.

Các sở, ban, ngành, đơn vị khác chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 12. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này, gửi kế hoạch, kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) trước ngày 02/10/2020. Giao Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai trước ngày 08/10/2020./.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

 

.