Banner

Phê duyệt Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Ba, 29/09/2020, 08:23 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025".

 

1. Tỉnh đoàn - Chủ trì tham mưu xây dựng Đề án, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành có liên quan tham mưu Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các nội dung, chương trình hoạt động của Đề án. Hàng năm, lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Đề án; kịp thời đề xuất, kiến nghị các vấn đề phát sinh, cần điều chỉnh với Chủ tịch UBND tỉnh. Tham mưu tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết Đề án; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong việc thực hiện Đề án tại các địa phương, đơn vị. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin, báo chí tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của Đề án tới mọi tầng lớp nhân dân trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, thiết thực. Phối hợp cử cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hoạt động ngoại khóa trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và trẻ em về phòng, chống tai nạn đuối nước. Phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về kiến thức phòng tránh tai nạn đuối nước, sự cần thiết phổ cập bơi, cứu đuối.

3. Sở Tài chính Hằng năm, trên cơ sở đề nghị của Tỉnh đoàn, căn cứ quy định và nhiệm vụ được phê duyệt, thẩm định dự toán kinh phí của Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phối hợp với với Tỉnh đoàn cung cấp các nội dung truyền thông phòng, chống đuối nước ở trẻ em bao gồm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bơi an toàn cho trẻ em; tham gia hỗ trợ Tỉnh đoàn cung cấp thông tin biên soạn, in ấn tài liệu truyền thông phòng chống đuối nước trẻ em. Phối hợp với Tỉnh đoàn cử cán bộ tham gia tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, cộng tác viên về kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh triển khai sâu rộng, thường xuyên và hiệu quả về việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt chú trọng phòng, chống đuối nước trẻ em.Tăng cường giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức cho giáo viên, phụ huynh, nhân viên y tế trường học và học sinh về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Phối hợp với Tỉnh đoàn lựa chọn các liên đội trường học tổ chức tập huấn cho trẻ em độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tập huấn cho nhân viên y tế trường học biết kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn đuối nước.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong quý IV, năm 2020. Bố trí ngân sách và tăng cường huy động các nguồn lực hỗ trợ một phần kinh phí để Đoàn thanh niên cùng cấp triển khai thực hiện Đề án tại địa phương.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

 

.