Banner

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thứ Hai, 25/01/2021, 09:06 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 03 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có chi tiết phụ biểu kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 3 (lập danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.