Banner

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2030

Thứ Bảy, 04/12/2021, 10:08 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu của chương trình là nhằm xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Thanh Hóa phát triển toàn diện, giàu lòng yêu quê hương, đất nước và tự hào dân tộc; có đạo đức và lối sống lành mạnh, có có lý tưởng, hoài bão và khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có sức khỏe, văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống.

Chương trình phát triển thanh niên đưa ra các mục tiêu cụ thể về: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; Giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho thanh niên; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Hồng Tư/THNM 04/12/2021

.