Banner

Đầu tư tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình phụ trợ di tích đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Thứ Tư, 13/01/2021, 18:02 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình phụ trợ di tích đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

1. Đồng ý chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình phụ trợ di tích đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn từ nguồn vốn ngân sách thị xã Bỉm Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác (nguồn thu đóng góp, công đức từ di tích).

2. Giao UBND thị xã Bỉm Sơn (chủ đầu tư) căn cứ khả năng huy động nguồn vốn đầu tư, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn nêu trên (gửi kèm theo), xác định quy mô đầu tư dự án phù hợp, trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư để triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về đất đai, đầu tư xây dựng và tu bổ di tích lịch sử - văn hóa.

3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND thị xã Bỉm Sơn triển khai thực hiện việc tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình phụ trợ di tích đền Sòng Sơn theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về đất đai và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.