Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

DỰ KIẾN ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NGỌC LẶC

(TTV) - Tổng số các tuyến đường dự kiến đặt tên là : 18 tuyến - Tổng số công trình công cộng dự kiến đặt tên là: 01 công trình

Phương án

(TTV) - Phương án đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn huyện Ngọc Lặc

Công văn số 5208 / UBND - VX

(TTV) - Đặt tên đường và tên Quảng trường trung tâm huyện Ngọc Lặc

1
22365314