Hồ Chua Mon, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh xuống cấp nghiêm trọng - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date