3 Đề án quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh

17:16 - 04/02/2024

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn vừa phê duyệt 3 Đề án, gồm: "Đề án phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050", "Đề án phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" và "Đề án phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030". Các Đề án do Cục Bảo vệ thực vật xây dựng.

Đây là 3 Đề án độc lập nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhằm huy động, phát huy lợi thế, hiệu quả nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất… Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn kêu gọi sự ủng hộ và tham gia của các bên liên quan để thực hiện 3 Đề án trên. Đặc biệt, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển IPHM, phát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh học và phân bón hữu cơ. Chính phủ đóng vai trò hỗ trợ, tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho các thành phần kinh tế, tập trung hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường. Nông dân và các tổ chức sản xuất (doanh nghiệp, hợp tác xã…) liên kết hợp tác để phát triển. Cục Bảo về thực vật cho rằng, sự chung tay đồng hành của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, phân bón và người dân sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ cho phát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh học, phân bón hữu cơ. Qua đó, góp phần phát triển một nền nông nghiệp sạch và hữu cơ, hướng đến giá trị cao, bền vững.

Nguồn: Bản tin nông nghiệp nông thôn ngày 3/2/2024