Đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến mã địa chỉ số trong xây dựng Nông thôn mới năm 2022

08:02 - 26/11/2022

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí về gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số trong Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó, phối hợp rà soát, chuẩn bị dữ liệu trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn với bản đồ số đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành mẫu biển và hướng dẫn thực hiện thông báo, gắn biển địa chỉ số tại địa phương; đồng thời hướng dẫn các địa phương phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2022 thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí về gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số trong Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và thôn Nông thôn mới mới của UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở dữ liệu về địa chỉ số trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến mã địa chỉ số trong xây dựng Nông thôn mới năm 2022  - Ảnh 2.

Khi dữ liệu mã địa chỉ số Quốc gia gắn với bản đồ số được hoàn thiện, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn các huyện, xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí Nông thôn mới về gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số nêu trên đảm bảo theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông./. 

Nguồn: Bản tin THNM ngày 26/11