Ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

16:54 - 25/10/2023

Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung cuốn sách với 40 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến nay về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở các vùng chiến lược; về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa như một cẩm nang với thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nguồn: Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày 23/10/2023