Thanh Hóa nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

16:24 - 12/02/2024

Thanh Hóa là vùng đất có nhiều di sản, di tích và thắng cảnh. Các di tích giàu giá trị và được phân bố khắp các vùng miền trong tỉnh. Xác định đây là nguồn lực quan trọng phục vụ đời sống con người và phát triển kinh tế xã hội, những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích, di sản, gắn với phát triển du lịch.

Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thanh Hóa có 854 di tích đã được xếp hạng, bao gồm 1 di sản văn hóa thế giới, 5 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 139 di tích cấp quốc gia và 709 di tích cấp tỉnh. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp di tích; nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, di tích gắn với phát triển du lịch. Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa có 40 dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích được phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng nguồn vốn hơn 341 tỷ đồng. Trong năm 2023, có thêm 05 di tích cấp tỉnh được công nhận, có 07 di sản văn hóa được đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Thanh Hóa nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di tích.- Ảnh 1.

Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết: " Sở đã xây dựng kế hoạch và tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tốt công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đấy, chúng tôi sẽ làm việc cụ thể với từng địa phương, đặc biệt là những địa phương có nhiều di tích xuống cấp để khảo sát và xây dựng kế hoạch báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy để có những lộ trình triển khai, tu bổ,  tôn tạo các di tích lịch sử, phát huy tối đa giá trị của di tích".

Thanh Hóa nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di tích.- Ảnh 2.

Di tích là nơi lưu giữ một phần lịch sử, văn hóa của một vùng đất, nơi lưu dấu những câu chuyện về quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc. Bởi vậy, gìn giữ, phát huy giá trị của di tích là nghĩa vụ, trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Qua đó, thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử, lòng biết ơn với các thế hệ tiền nhân; tiếp tục phát huy giá trị của di tích, để những công trình này mãi trường tồn trong dòng chảy văn hóa của dân tộc, và trong tâm thức của các thế hệ người dân.

Nguồn: Bản tin thời sự 14h00 ngày 12/2/2024