Tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ

21:02 - 04/08/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 148 thực hiện Kết luận số 54 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện tốt việc phổ biến, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân nhận diện đúng, kịp thời các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề Nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc. Lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội; chú trọng định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ - Ảnh 2.

Đồng thời hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng các văn bản, quy định, cơ chế để triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", bảo đảm sát với thực tiễn của tỉnh.

Nguồn: Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày 31.7.2023