Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát

10:13 - 12/03/2023

Ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, trong thời gian qua, huyện Mường Lát đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, xây dựng lộ trình thực hiện, nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Mường Lát thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2030.

Pù Nhi là xã vùng cao của huyện Mường Lát, có 15 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào; trên địa bàn có 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Mông chiếm trên 70%. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã chiếm trên 51%. Thực hiện Nghị quyết 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Pù Nhi đang tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân, nhằm thay đổi tư duy trông chờ, ỷ lại, nâng cao tinh thần tự giác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế. Đến nay, xã đang quy hoạch, hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả để áp dụng vào sản xuất. Đồng thời, rà soát các công trình hạ tầng thiết yếu cần đầu tư, nhằm nhanh chóng thay đổi diện mạo của địa phương.

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát - Ảnh 2.

Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát xác định giai đoạn 2021-2025: tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 10%; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 3.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 7% trở lên. Đến năm 2025: thu nhập bình quân đầu người của huyện Mường Lát đạt trên 25 triệu đồng; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đạt 75% trở lên; Có 02 xã và có thêm 20 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến năm 2030: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đạt 100%; có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% trở lên.

Đến năm 2045: Kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân đầu người của huyện Mường Lát đạt mức bình quân của các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát - Ảnh 3.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra, thời gian qua, Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đã tập trung triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự lan tỏa đến đội ngũ cán bộ đảng viên và Nhân dân. Từ đó, giúp người dân thay đổi nhận thức, cách làm, chuyển từ tập quán sản xuất "tự cung, tự cấp" sang sản xuất "hàng hóa"; chủ động, tích cực phát triển kinh tế hộ, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông qua đó, người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với sự phát triển của địa phương, nhận thức rõ hơn trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Bám sát mục tiêu của Nghị quyết, huyện Mường Lát đã rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch theo mục tiêu, định hướng phát triển của huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai và các yếu tố thuận lợi, đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, hình thành các vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm chủ lực. Thu hút và phát triển hợp lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động. Mở rộng dịch vụ, thương mại nhằm thúc đẩy giao thương hàng hóa, cung cấp vật tư, hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân. Huy động đa dạng các nguồn lực, bao gồm nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, của huyện và nguồn xã hội hóa để tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện. Trong đó, thực hiện lồng ghép, tập trung vốn và các nguồn lực để đầu tư dứt điểm từng công trình, từng dự án, sớm phát huy hiệu quả. Ưu tiên hoàn thiện các tuyến đường đang đầu tư dở dang, các tuyến đường liên bản, kết nối liên xã, liên huyện và tỉnh ngoài để tạo hành lang mới cho sự phát triển; quan tâm đầu tư cho các xã, khu vực đặc biệt khó khăn. Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh các công trình thủy lợi; hạ tầng giáo dục, y tế. Đầu tư cho 18 bản chưa có công trình nước sinh hoạt; 15 bản chưa có điện lưới quốc gia.

Triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát - Ảnh 4.

Để đảm bảo nguồn vốn cho đẩu tư, phát triển sản xuất, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát đã phối hợp triển khai thực hiện 16 chương trình tín dụng trên địa bàn. Đến nay, tổng dư nợ đạt gần 260 tỷ đồng, giải quyết cho trên 5180 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đã góp phần xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả cho Mường Lát.

Huyện Mường Lát đang tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương, đơn vị mình. Trong đó lựa chọn những công việc trọng tâm, trọng điểm để làm. Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Nghị quyết, nhằm tạo sự chuyển biến mới trong quá trình thực hiện.

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là luồng gió mới, giúp huyện Mường Lát có hướng đi với những cơ chế, chính sách rõ ràng, nhằm thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững. Cùng với sự quan tâm của tỉnh, huyện Mường Lát cần chủ động vận dụng, phát huy những cơ chế, chính sách một cách tốt nhất,  nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Nguồn: Chuyên mục Đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngày 7.3.2023