Việt Nam tăng 37 bậc về phát triển bền vững so với năm 2016

09:00 - 05/08/2022

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng trong việc đưa chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam ở vị trí 51/165 quốc gia và vùng lãnh thổ - tăng 37 bậc so với năm 2016.

Việt Nam tăng 37 bậc về phát triển bền vững so với năm 2016 - Ảnh 1.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và chung tay của toàn dân, công tác bảo vệ môi trường đã chuyển từ bị động sang ứng phó, sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ và phục hồi.

Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã được hoàn thiện, trong đó Luật Bảo vệ môi trường 2020 với nhiều chính sách, giải pháp đột phá, đánh dấu giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân.

Chất lượng môi trường sống tiếp tục được cải thiện. Các mô hình, công nghệ hiện đại được triển khai trong tái chế, xử lý chất thải. Hoạt động quan trắc, cảnh báo, dự báo về chất lượng môi trường được nâng cao, cung cấp thông tin về môi trường phục vụ tốt cho hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nguồn: Bản tin THNM ngày 5/8/2022