Banner

Hướng dẫn đóng góp, sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán

Thứ Ba, 26/10/2021, 20:36 [GMT+7]

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn hình thức đóng góp, mức đóng góp, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) quản lý.

Quỹ được sử dụng để thanh toán thay cho thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán

Dự thảo nêu rõ về hình thức và mức đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán. Theo đó, quỹ hỗ trợ thanh toán được hình thành từ khoản đóng góp bằng tiền của thành viên lưu ký theo mức đóng góp cố định ban đầu, mức đóng góp hàng năm và mức đóng góp tối đa.

Trong đó, mức đóng góp cố định ban đầu là 120 triệu đồng.

Mức đóng góp hàng năm bằng 0,01% giá trị giao dịch môi giới được thanh toán của cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp (ngoại trừ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ), chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán của từng thành viên lưu ký trong năm liền trước, tối đa không quá 2,5 tỷ đồng/năm.

Mức đóng góp tối đa là 15 tỷ đồng đối với thành viên lưu ký là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới, ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 20 tỷ đồng đối với thành viên lưu ký là công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và môi giới.

Quản lý và sử dụng quỹ

Dự thảo nêu rõ về việc quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán trước thời điểm chính thức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

Về quản lý quỹ hỗ trợ thanh toán: Tiền đóng góp vào quỹ thuộc sở hữu của thành viên lưu ký và được VSDC quản lý tách biệt với tài sản của VSDC. VSDC mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thanh toán theo hình thức gửi không kỳ hạn để quản lý tiền của các thành viên lưu ký đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh toán.

Về sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán: Tiền đóng góp vào quỹ được VSDC sử dụng để thanh toán thay cho thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán. Trường hợp sau khi sử dụng phần đóng góp quỹ của thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán không đủ để thanh toán, VSDC được sử dụng phần đóng góp của thành viên lưu ký khác để hỗ trợ thanh toán.

Thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán phải hoàn trả phần tiền đã sử dụng từ quỹ hỗ trợ thanh toán và chịu lãi sử dụng quỹ theo quy định tại quy chế của VSDC.

Lãi phát sinh từ tiền đóng góp quỹ được phân bổ cho thành viên lưu ký phù hợp với số tiền và thời gian đóng góp của từng thành viên lưu ký sau khi trừ chi phí quản lý tài khoản tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán tại ngân hàng thanh toán (nếu có).

Chi phí quản lý tài khoản tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán tại ngân hàng thanh toán không tính vào chi phí hoạt động của VSDC.

Thành viên lưu ký chỉ được hoàn trả lại số tiền đóng góp quỹ khi thành viên lưu ký bị thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký theo quy định của pháp luật.

Theo dự thảo, việc quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán kể từ thời điểm chính thức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm thực hiện theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Baochinhphu.vn

.