Banner

Quyết tâm thực hiện nhiều đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Thứ Hai, 11/02/2019, 04:27 [GMT+7]

(TTV) - Năm 2018, Thanh Hoá đã tập trung đầu tư nguồn lực, trí tuệ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành; tạo sức bật mới; đánh dấu là năm có nhiều thắng lợi và thành công chưa từng có của tỉnh Thanh Hoá trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy thành tựu cùng những nền tảng cơ bản về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh mà tỉnh đã đạt được, đặc biệt là hình ảnh, uy tín của Thanh Hoá ngày một nâng cao, năm 2019 tỉnh Thanh Hóa xác định là năm tiếp tục có nhiều bứt phá, tạo tiền đề vững chắc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá vào năm 2020.

 

Mục tiêu tổng quát được Thanh Hoá xác định là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, tạo bước phát triển mới cho 5 trụ cột tăng trưởng, gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp nhằm tận dụng cơ hội phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động tối đa vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu được xác định, là: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 20% trở lên; GRDP bình quân đầu người 2.520 USD trở lên; Sản lượng lương thực giữ mức 1,6 triệu tấn; Tổng giá trị xuất khẩu đạt 3 tỷ USD trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 125.000 tỷ đồng trở lên; Thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 26.642 tỷ đồng; Có thêm 01 huyện, 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã; Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000 doanh nghiệp trở lên; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 27%; Giải quyết việc làm cho 68.000 lao động (trong đó xuất khẩu 10.000 lao động); Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%/năm trở lên; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 5% trở lên.

Những mục tiêu này đang được các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2019 với quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra./.

Hữu Đại BT

.