Banner

Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 1 năm 2020

Thứ Ba, 31/03/2020, 05:28 [GMT+7]

(TTV)-  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng đợt 1 năm 2020.  

 

Cụ thể, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 18.066,72ha (trồng rừng mới 673,34 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 1.001,34ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 16.392,04ha); Số gạo thực hiện hỗ trợ năm 2020 (từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2020) là 805,575 kg. Trong đó:

- Huyện Quan Sơn 181.020kg, diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 4.904,86 ha (rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 113,64ha, nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 4.791,22ha).

- Huyện Quan Hóa: 265.115kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 8.031,23ha (rừng trồng mới được chăm sóc bảo vệ 291,64ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 647,4ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 7.092,19ha).

- Huyện Lang Chánh: 83.842kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 1.330,83ha (rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 240,30ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 1.090,53ha).

- Huyện Như Xuân: 275.598kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 3.799,8ha (rừng trồng mới được chăm sóc bảo vệ 381,7ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 3.418,1ha).

Nguồn gạo hỗ trợ theo Quyết định số 125/QĐ-TCDT ngày 25/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định, đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ và theo đúng văn bản hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các quy định hiện hành; gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng được hưởng.

Yêu cầu UBND các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân lập kế hoạch phân bổ, tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa để tiếp nhận, phân phối gạo kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức quy định. Thời gian thực hiện cấp gạo xong chậm nhất đến 30/4/2020.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến Trung tâm xã hoặc cụm xã cho quá trình nhận hàng do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa lập, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ gạo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo đúng đối tượng, đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước, thường xuyên theo dõi và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung Quyết định số 1094/QĐ-UBND xem tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.