Banner

Đảm bảo nguồn cung hàng hoá phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid–19

Thứ Bảy, 28/03/2020, 18:27 [GMT+7]

(TTV) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo về việc đảm bảo nguồn cung hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn ứng phó với dịch Covid–19.

 

 

 

Giao Sở Công Thương căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng Kế hoạch, Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch Covid-19 theo chỉ đạo cùa Bộ Công Thương và các văn bản có liên quan; lấy ý kiến góp ý của các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải; Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các dơn vị liên quan để hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; khẩn trương có văn bản tham mưu, báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Công Thương để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch Covid-19./.

Theo Bản tin 18h30 28/3

.