Banner

Kiên định mục tiêu giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

(TTV)- Trong "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta" được thông qua tại Đại hội VII năm 1991, Đảng đã nêu lên năm bài học lớn mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị khoa học và thực tiễn sâu sắc; đó là: bài học về nắm vững và g­iương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bài học về quán triệt sâu sắc quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bài học về không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; bài học về Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; và bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong đó, bài học về nắm vững và g­iương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được xem như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 
.