Banner

Tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thứ Tư, 01/04/2020, 20:56 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Trong thời gian qua, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành trong tỉnh, Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ http//dichvucong.thanhhoa.gov.vn, đây là một trong những giải pháp đột phá thực hiện cải cách hành chính (CCHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí và công khai, minh bạch hoạt động giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sau một thời gian hoạt động, Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực được người dân, doanh nghiệp ủng hộ; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã triển khai, thực hiện; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ngày càng tăng. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phát sinh trên Cổng Dịch vụ công còn thấp, chưa đạt các chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 5082/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo quyết liệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện; thiếu kiểm tra, đôn đốc; chưa quyết tâm ứng dụng công nghệ thông tin để CCHC trên địa bàn tỉnh.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị rà soát danh mục TTHC, lực chọn những thủ tục phù hợp, đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, có tần xuất phát sinh nhiều để xây dựng kế hoạch, lộ trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, việc thực hiện các TTHC mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời các TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh và Trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định.

2. Các cơ quan nhà nước (là đối tượng thực hiện TTHC) khi đề xuất giải quyết TTHC thuộc nhóm mức độ 3, mức độ 4 phải nộp 100% hồ sơ trực tuyến, không nộp hồ sơ trực tiếp.

3. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được giao.

- Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được giao.

- Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ưu tiên, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, am hiểu công nghệ thông tin vào các vị trí vận hành, quản trị các phần mềm dùng chung của tỉnh; đảm bảo đủ trang thiết bị phục vụ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.

- Đôn đốc, kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với các cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết các TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử không đúng quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đảm bảo sự ổn định, thông suốt của hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.

- Tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Cổng Dịch vụ công tỉnh, Hệ thống phần mềm một của điện tử theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng.

- Tổng kết kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng.

5. Sở Nội vụ thường xuyên đôn dốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, các cá nhân vi phạm; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh gắn việc thực hiện chỉ tiêu dịch vụ công trực tiếp với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kế hoạch thực hiện dịch vụ công trực tuyến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

7. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã

- Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tiếp đối với các TTHC mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Phối hợp với VNPT Thanh Hóa triển khai dịch vụ (VNPT Pay) thanh toán khoogn dùng tiền mặt để thực hiện các dịch vụ công mức độ 4.

8. Đề nghị Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị thực hiện tuyên truyền vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khu thực hiện TTHC, đảm bảo 100% doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa

.