ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Chương trình công tác năm 2023, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

TTV

10/07/2023 15:04

I. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

1. Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề 

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-DT ngày 08/02/2023 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn miền núi giai đoạn 2018 - 2022. Ban Dân tộc đã thực hiện giám sát thực tế và làm việc với các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trước khi làm việc với các huyện, Ban Dân tộc đã trực tiếp đến khảo sát tại các điểm tái định cư để kiểm tra kết quả triển khai thực hiện về quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn miền núi giai đoạn 2018 - 2022 tại một số điểm như: Điểm tái định cư khu Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn; bản Ma Hắc, bản Nà Ón xã Trung Lý, bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát; bản Lở, xã Nam Động, huyện Quan Hóa; thôn Bố, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước. Tại mỗi cuộc giám sát, khảo sát Trưởng đoàn thống nhất đánh giá tóm tắt kết quả giám sát, khảo sát tại các huyện và sở, ngành có liên quan, nêu lên những mặt làm được và chưa được, đề nghị các đơn vị tiếp thu giải trình, có biện pháp chỉ đạo, giải quyết khắc phục những vấn đề còn hạn chế, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của Ban. 

Kết thúc đợt giám sát, Ban Dân tộc có báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn miền núi giai đoạn 2018 - 2022, trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. 

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh   - Ảnh 2.

2. Giám sát, khảo sát thường xuyên 

Bên cạnh việc giám sát chuyên đề, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã lồng ghép các nội dung giám sát thường xuyên để kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại các kỳ họp trước (lĩnh vực miền núi - dân tộc). 

Khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, phục vụ cho công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, tờ trình... Thông qua việc giám sát, khảo sát thường xuyên, Ban Dân tộc đã nắm bắt được tình hình thực tế, việc triển khai các Nghị quyết, chủ trương của HĐND, từng bước nâng cao năng lực thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban, đồng thời tăng cường sự gắn kết với cơ sở, lắng nghe thêm các ý kiến, sự mong mỏi và kiến nghị của cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào việc thực hiện tốt và hoàn thành nhiệm vụ của Ban Dân tộc HĐND tỉnh. 

3. Về hoạt động thẩm tra 

Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (lĩnh vực miền núi, dân tộc). 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp thứ 12, 14 HĐND tỉnh, Ban Dân tộc đã thẩm tra 06 dự thảo Nghị quyết kèm theo tờ trình của UBND tỉnh, trong đó: 01 dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2026; 03 dự thảo nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1,2); 01 dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 tại Nghị quyết số 370/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 2); 01 dự thảo nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 2025 để thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Kết quả thẩm tra của Ban Dân tộc làm cơ sở giúp cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định tại kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh   - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa.

4. Các hoạt động khác 

Các đồng chí là Phó Trưởng Ban và thành viên của Ban Dân tộc đã được Thường trực HĐND tỉnh cử tham gia đầy đủ Đoàn giám sát (số 01, 02) của HĐND tỉnh giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai 2016 - 2022. Theo đó các thành viên đã thực hiện đảm bảo chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp ý và phát biểu ý kiến tại các cuộc giám sát có chất lượng. 

Tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của Tỉnh ủy về ban hành Chương trình phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025” do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn. 

Lãnh đạo Ban tham gia đầy đủ các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; phiên họp của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất các nội dung giám sát, chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. 

Các Ủy viên Ban tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định; tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh và theo tổ đại biểu HĐND tỉnh. 

5. Đánh giá chung 

Sáu tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác của HĐND tỉnh và hoạt động của Ban Dân tộc. Hoạt động giám sát tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả nắm thông tin sâu rộng, đồng thời cũng lắng nghe thêm nhiều ý kiến của cử tri, Nhân dân, nhất là đồng bảo dân tộc thiểu số; tăng cường khảo sát thực tế, bám sát vào từng vấn đề cụ thể có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban; các hoạt động, cuộc họp của Ban được các thành viên cơ bản tham gia đầy đủ và có ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Hình thức tổ chức hội nghị được đổi mới, bài bản, khoa học và nghiêm túc; báo cáo giám sát đã nêu ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền kịp thời có những giải pháp thể để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Hoạt động thẩm tra của Ban luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thể hiện rõ quan điểm của Ban, làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua các nghị quyết và làm cơ sở cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực của Ban. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban và kế hoạch hoạt động của 6 tháng cuối năm 2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành tổ chức thực hiện giám sát, khảo sát chuyên đề theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, thiết thực, hiệu quả. 

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh   - Ảnh 4.

1. Hoạt động giám sát 

a. Giám sát chuyên đề 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện, chương trình giám sát chuyên đề “Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn miền núi”. 

b. Giám sát thường xuyên 

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh liên đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận chất vấn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp trước. 

2. Hoạt động khảo sát 

Khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đê phục vụ cho công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. 

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh   - Ảnh 5.

3. Hoạt động thẩm tra phục vụ các kỳ họp 

Ban Dân tộc đã chủ động khảo sát nắm tình hình, tích cực thu thập thông tin đa chiều, tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ các kỳ họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra bảo đảm chất lượng giúp Hội đồng nhân dân tỉnh có thêm thông tin trong quá trình thảo luận, xem xét các báo cáo và thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. 

4. Các hoạt động khác 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thường xuyên phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tham gia đoàn giám sát nếu được phân công với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ban. 

Nguồn: Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18:02 , 18/07/2024

Hội đồng nhân dân huyện Bá Thước khóa XXII vừa tổ chức kỳ họp thứ 20, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Lát, khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Lát, khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

15:02 , 18/07/2024

Ngày 17/7, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Lát khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 19 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Quảng Xương: tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo"

Quảng Xương: tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo"

14:55 , 18/07/2024

Sáng ngày 17/7, Ban chỉ đạo 138 huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09, ngày 19/8/2014 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo".

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng, liệt sỹ tại tỉnh Hà Giang

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng, liệt sỹ tại tỉnh Hà Giang

11:07 , 18/07/2024

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, trong 2 ngày 17 và 18/7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc tại tỉnh Hà Giang.

Vụ 4 du khách Việt tử vong ở Thái Lan: Thủ tướng chỉ đạo triển khai công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ người nhà nạn nhân

Vụ 4 du khách Việt tử vong ở Thái Lan: Thủ tướng chỉ đạo triển khai công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ người nhà nạn nhân

09:24 , 18/07/2024

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 17/7/2024 về vụ việc 4 du khách người Việt Nam tử vong ở Băng-cốc, Thái Lan.

Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

09:18 , 18/07/2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2024 - 2030

Ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2024 - 2030

23:02 , 17/07/2024

Chiều ngày 17/7, Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về việc tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2024 - 2030.

Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện Thọ Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện Thọ Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

23:01 , 17/07/2024

Ngày 17/7, Hội đồng nhân dân huyện Thọ Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 20211 – 2026 tiến hành kỳ họp thứ 14 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi

19:55 , 17/07/2024

Chiều ngày 17/7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Hội đồng nhân dân huyện Đông Sơn triệu tập Kỳ họp thứ 20, khóa XX

Hội đồng nhân dân huyện Đông Sơn triệu tập Kỳ họp thứ 20, khóa XX

19:54 , 17/07/2024

Sáng ngày 17/7, Hội đồng nhân dân huyện Đông Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 20, để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, thảo luận quyết định một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp.