ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động trong giai đoạn 2021 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

29/09/2022 10:43

1. Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng các chương trình, kế hoạch, hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên cùng cấp trong triển khai thực hiện Cuộc vận động và các phong trào thi đua khác để tránh chồng chéo về nội dung, đối tượng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất. 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 và mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động đối với sự phát triển của mỗi địa phương và cả tỉnh. Ở khu vực nông thôn, tập trung tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực trong Nhân dân phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 19 đơn vị cấp huyện, 88% số xã, 65% số thôn, bản miền núi, 60% số thôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Ở khu vực đô thị, tập trung tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực trong Nhân dân để chỉnh trang các tuyến phố, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa đô thị. 

2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cụ thể hóa, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2022 - 2025; thống nhất ban hành các nội dung, tiêu chí, danh hiệu thi đua thực hiện Cuộc vận động; bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc triển khai sâu rộng Cuộc vận động đến các tầng lớp Nhân dân.

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên về phân công trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động, gắn với triển khai thực hiện Quyết định số 622-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”; Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tinh “Về ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025”; tăng cường phối hợp giám sát, phản biện xã hội; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, sáng kiến của Nhân dân để bổ sung, điều chỉnh các biện pháp trong quá trình thực hiện Cuộc vận động nhằm đạt được kết quả cao nhất. 

Chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn phối hợp thực hiện Cuộc vận động; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở khu dân cư trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình trong thực hiện Cuộc vận động. Định kỳ hằng năm vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11), tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động và các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động. Năm 2025, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động (giai đoạn 2015-2025). 

4. Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Cuộc vận động, gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của tổ chức mình theo hướng cụ thể, thiết thực, rõ việc, tránh trùng lắp về nội dung, hoạt động; bám sát cơ sở để tổ chức các hoạt động, các phong trào, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến; thường xuyên tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, góp phần thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao. 

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Cuộc vận động; tăng cường thời lượng, nâng cao chất lượng các tin, bài phản ánh về kết quả, kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

 6. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguồn: Tỉnh ủy Thanh Hóa


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Tuyên truyền về vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Tuyên truyền về vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

22:20 , 03/12/2022

Sáng 3/12, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình tuyên truyền vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và khám, cấp phát thuốc, tặng quà cho công nhân lao động thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao

21:22 , 03/12/2022

Ngày 3/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Gặp mặt giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Gặp mặt giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

21:04 , 02/12/2022

Nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, chiều 2/12, Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hoá trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước

Thanh Hoá trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước

19:55 , 02/12/2022

Ngày 2/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước càng phải cao khi người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn

Thủ tướng: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước càng phải cao khi người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn

10:22 , 02/12/2022

(Chinhphu.vn) - Khi thấy người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn thì trách nhiệm của các cơ quan nhà nước càng phải cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

07:59 , 02/12/2022

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Cần sớm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp

Cần sớm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp

20:00 , 01/12/2022

Chiều ngày 1/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ban, ngành Trung ương và 28 tỉnh, thành phố ven biển về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa XVIII

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa XVIII

19:53 , 01/12/2022

Sáng ngày 1/12, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các tổ chức thành viên vào Dự thảo thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tổng kết công tác ngoại giao vaccine phòng Covid-19

Tổng kết công tác ngoại giao vaccine phòng Covid-19

19:51 , 30/11/2022

Chiều ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine phòng chống Covid-19. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng dự Hội nghị. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tới trụ sở UBND một số tỉnh, thành phố cùng các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Quan Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Quan Sơn

19:47 , 30/11/2022

Ngày 30/11, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại huyện Quan Sơn.