ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030

Để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

17/06/2023 17:50
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thưc hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 2030", Kế hoạch số 130 KH/TU ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 48 KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Đồng thời, coi trọng công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn 2023 -2030, do đó phải có lộ trình phù hợp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội: quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần hoàn thiện tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân trong tỉnh. 

Chỉ đạo chính quyền địa phương rà soát, đánh giá quy mô diện tích, dân số của từng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố và thực hiện nghiêm việc sắp xếp những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đảm bảo tiêu chí theo quy định; khuyến khích sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số Nhân dân đồng thuận (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn quy định); không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu sắp xếp) đối với các đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn trước, ổn định từ lâu, có vị trí biệt lập, có các yếu tố đặc thù và các đơn vị hành chính nông thôn đã được quy hoạch thành đơn vị hành chính đô thị. 

Lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể sau khi sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới; đề xuất, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, phải nghỉ việc do sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; quản lý và có phương án xử lý các trụ sở làm việc dôi dư theo quy định, phát huy hiệu quả công trình, tránh lãng phí. 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030; xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026 - 2030, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền; đôn đốc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện của các địa phương, đơn vị theo đúng quy định; phấn đấu việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 hoàn thành trước ngày 30/11/2024, giai đoạn 2026-2030 hoàn thành trước ngày 30/11/2029. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lộ trình bố trí, sắp xếp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư tại các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp, sáp nhập; phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí...của các địa phương, đơn vị thuộc diện phải sắp xếp và xử lý các trụ sở làm việc dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập, bảo đảm khả thi, hiệu quả, đúng quy định; chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan do thay đổi đơn vị hành chính. 

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định việc thực hiện sắp xếp các đơn vi hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn 2023 - 2030; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu qủa các phương án, đề án, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các bước, các khâu trong quy trình sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy định, đúng lộ trình và thời gian đã đề ra. Chỉ đạo tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp (đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 thì thực hiện từ ngày 01/01/2024; giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện từ ngày 01/01/2027). 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hướng dẫn Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng, tiếp nhận đảng viên; việc sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động, tích cực thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại địa phương, đơn vị: phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn; phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại những địa phương, đơn vị thực hiện sắp xếp, sáp nhập gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này và các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, nhằm tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đưa các tin, bài về tình hình triển khai thực hiện, kết quả và kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời biểu dương các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị tiêu biểu, điển hình, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến sâu rộng đến tất cả các chi bộ đảng, đảng viên và toàn thể Nhân dân trong tỉnh.


Nguồn: Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân phường Nam Ngạn nhiệm kỳ 2024 - 2028

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân phường Nam Ngạn nhiệm kỳ 2024 - 2028

23:13 , 23/06/2024

Sáng ngày 23/6, Hội Cựu Công an Nhân dân phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội thành lập Chi hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Đại hội Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Thiệu Hoá, nhiệm kỳ 2024 – 2028

Đại hội Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Thiệu Hoá, nhiệm kỳ 2024 – 2028

23:02 , 23/06/2024

Hội cựu Công an Nhân dân huyện Thiệu Hoá vừa tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

19:47 , 22/06/2024

Chiều ngày 22/6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đã đi kiểm tra tình hình, tiến độ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi có lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương, Văn phòng Chính phủ, tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN và các đơn vị liên quan. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 giai đoạn 2019 - 2024

Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 giai đoạn 2019 - 2024

16:46 , 22/06/2024

Hội cựu chiến binh huyện Thường Xuân vừa tổ chức Đại hôi thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VII giai đoạn 2019 - 2024.

Đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2024 - 2029

23:09 , 21/06/2024

Chiều 21/6, Công an huyện Vĩnh Lộc phối hợp với Ban vận động thành lập Hội cựu Công an Nhân dân huyện tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong cụm

Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong cụm

21:52 , 21/06/2024

Chiều 21/6, Cụm thi đua số 3 gồm Sở Ngoại vụ 9 tỉnh, thành phố: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

21:49 , 21/06/2024

Trong 2 ngày 20 và 21/6, tại huyện Hoằng Hóa, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thọ Xuân lần thứ IV

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thọ Xuân lần thứ IV

20:26 , 21/06/2024

Ngày 21/6, huyện Thọ Xuân tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, giai đoạn 2024 - 2029. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 11 (mở rộng) khóa VIII

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 11 (mở rộng) khóa VIII

20:20 , 21/06/2024

Sáng 21/6, tại Thành phố Sầm Sơn đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 11 (mở rộng), khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Nga Sơn

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Nga Sơn

20:16 , 21/06/2024

Sáng 21/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Nga Sơn.