ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Chỉ thị về tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Chỉ thị số 04/ CT-UBND về tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh. Nội dung Chỉ thị như sau:

14/03/2024 18:46

Thời gian qua, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng luôn phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo huy động hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, "thế trận lòng dân" được chú trọng, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân được củng cố vững chắc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, phát huy được vai trò tự chủ, tự quản tham gia của quần chúng Nhân dân; công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp, khó khăn, vướng mắc được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số cơ quan, đơn vị, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao; chưa phát huy hết vai trò, tiềm năng của quần chúng Nhân dân và các cơ quan, đơn vị tham gia thế trận an ninh Nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân.

Trong thời gian tới, dự báo những yếu tố gây mất ổn định vẫn diễn ra rất phức tạp và có mặt gay gắt hơn. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện chiến lược "Diễn biến hoà bình"; an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, dân tộc tiềm ẩn những yếu tố bất ổn định; tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Để phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị và của toàn dân trong xây dựng thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các quy định của pháp luật về xây dựng nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực luợng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Luật An ninh quốc gia năm 2004; Luật Quốc phòng và Luật Phòng thủ dân sự khi được ban hành; Nghị định số 03/2019/NÐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Đề án số 03/ĐA-BCA ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, hoat động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ở các cấp phù hợp với thực tiễn, chú trọng giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thể lực thù địch, phản động; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; rà soát, bổ sung quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chương trình phối hợp. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm phù hợp với tình hình, địa bàn theo hướng xã hội hóa với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Hằng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức có hiệu qủa các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và có chính sách thỏa đáng đối với những trường hợp hy sinh, bị thương hoặc bị thiệt hại về tài sản, danh dự khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Triển khai thực hiện tốt chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại về quốc phòng, an ninh; các đề án, chương trình kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế trên lĩnh vực, quốc phòng, an ninh; công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc; duy trì hợp tác với tỉnh Hủa Phăn (Lào), thực hiện có hiệu qủa công tác bảo hộ công dân; trao đổi thông tin; đấu tranh ngăn chặn tội phạm về ma túy, buôn lậu, mua bán người... giải quyết kịp thời các hành vi gây phương hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền lãnh thổ, biên giới, vùng biển đảo.

5. Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu và lực lượng ở cơ sở; thường xuyên tổ chức tập huấn công tác dân vận và công tác vận động quần chúng xây dựng củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục).

6. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện hiệu qủa Đề án số 03/ĐA-BCA ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Xây dựng thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc"; các chủ trương, Nghị quyết, kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình và tham mưu, tổ chức phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa các yếu tố, nguy cơ, vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác hỗ trợ tư pháp, thi hành án hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội; phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn các ngành, các cấp đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động hành chính công, cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dân, nâng cao sự hài lòng của Nhân dân.

7. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi, phân tích đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình có liên quan đến quốc phòng, an ninh, chủ động tham mưu, kịp thời đề xuất các chủ trương, giải pháp xử lý hiệu quả mọi yếu tố tiềm ẩn về quốc phòng, an ninh bên ngoài, bên trong, từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính chủ động, liên hoàn, sát với tình hình thực tế. Phối hợp thẩm định chặt chẽ các dự án có liên quan đến quốc phòng, an ninh; xây dựng các khu vực, các tuyến phòng thủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác diễn tập khu vực phòng thủ và công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Quan tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nhất là địa bàn cơ sở, địa bàn khu vực biên giới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng khác trong phòng, chống tội phạm.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; cảnh báo những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm,… góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bản tỉnh.

9. Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị này; báo cáo Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện hằng năm (qua Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hoá) trước ngày 15/11. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm sơ kết đánh giá, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.

Nguồn: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc

20:02 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (20/4/1954 - 20/4/2024).

Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

19:53 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đã tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là một trong những xã đầu tiên của huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá.

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đông Sơn

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đông Sơn

19:47 , 20/04/2024

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), chiều nay, 20/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách có công trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại huyện Đông sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Sơn.

Quyết tâm hoàn thành dự án Đường dây 500 kV mạch 3 trong tháng 6/2024

Quyết tâm hoàn thành dự án Đường dây 500 kV mạch 3 trong tháng 6/2024

19:46 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và động viên cán bộ, công nhân thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại 2 huyện Nga Sơn và Hậu Lộc. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành cấp tỉnh và 2 huyện Nga Sơn, Hậu Lộc.

Thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Bá Thước

Thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Bá Thước

20:04 , 19/04/2024

Chiều ngày 19/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các đối tượng chính sách huyện Bá Thước tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Lao động,Thương binh và Xã hội; Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh và huyện Bá Thước.

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

20:01 , 19/04/2024

Ngày 19/4 (tức 11/03 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024.

Trao nhà đại đoàn kết và xe đạp cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Trao nhà đại đoàn kết và xe đạp cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

16:52 , 19/04/2024

Huyện đoàn Quảng Xương vừa phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) tổ chức lễ trao kinh phí xây nhà đại đoàn kết và trao xe đạp, vở viết cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế về an toàn vệ sinh lao động

Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế về an toàn vệ sinh lao động

16:34 , 19/04/2024

Sáng ngày 19/4, Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và phương án tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tháng công nhân năm 2024.

Tuyên truyền, phổ biến về Phòng vệ thương mại và các Hiệp định thương mại tự do

Tuyên truyền, phổ biến về Phòng vệ thương mại và các Hiệp định thương mại tự do

16:30 , 19/04/2024

Sáng ngày 19/4, Sở Công thương Thanh Hoá phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về phòng vệ thương mại và các Hiệp định thương mại tự do cho đội ngũ cán bộ, công chức, quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024

Khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024

08:24 , 19/04/2024

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 6 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025).