ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết

Xác định việc quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác chính trị, tư tưởng, thời gian qua, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết. Mục tiêu là phổ biến, triển khai nghị quyết rộng rãi đến từng đảng viên trong các đơn vị, doanh nghiệp nhằm tạo sự thống nhất, sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Cẩm Tú - Đăng Tuyển

16/09/2023 11:14

Mới đây, Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đã được kết nối trực tuyến tới gần 80 điểm cầu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, với hơn 8.900 đại biểu tham dự. Hội nghị thực sự đã trở thành sinh hoạt chính trị ý nghĩa đối với từng cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Khối. 

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 2.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức và kết nối hàng chục hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận từ Trung ương, từ tỉnh tới các cơ sở, với sự tham gia học tập của hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Xác định công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và người lao động, sau khi các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được ban hành, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng. 

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 3.

Để việc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết thực sự hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo Ban Tuyên giáo chuẩn bị, cung cấp đầy đủ các  tài liệu gửi cấp ủy cơ sở; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền góp phần đưa chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 4.

 Ban Tuyên giáo cũng thường xuyên phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung, thành phần, thời gian, tài liệu, để lựa chọn địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết đảm bảo chất lượng. Những cơ sở đảng có số lượng đảng viên ít, không đủ điều kiện tổ chức lớp học riêng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức lớp học chung cho các đơn vị này tại Trụ sở Đảng ủy Khối. Gần 70% cấp ủy cơ sở có số lượng đảng viên lớn, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết bằng hình thức trực tuyến ngay tại đơn vị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 5.

Cùng với việc lãnh đạo đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, Đảng Ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bằng những giải pháp cụ thể, như: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, thông tin tình hình thời sự cho báo cáo viên; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi…

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 6.

Việc tổ chức tốt học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đã giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Khối nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng, của tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ngay sau khi học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, các đơn vị đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị một cách khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình và giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 7.

Tại Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty ban hành Nghị quyết với những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, sát với tình hình đơn vị và quán triệt, tập trung chỉ đạo đồng bộ; nhằm đạt mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống của Nhân dân trong tỉnh.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 8.

Hiện nay, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có trên 120 tổ chức cơ sở đảng với trên 14 nghìn đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối là hạt nhân lãnh đạo trong các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, các hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp; đóng vai trò rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 9.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi theo Người "Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm"; "Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất". Việc nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sẽ giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động tại các cơ quan, đơn vị nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tạo thống nhất về ý chí và hành động thưc hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn Đảng bộ. 

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 10.

Thông qua đó, các chi bộ, đảng bộ cũng  góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình trọng tâm "Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Nguồn: Xây dựng Đảng 15/9/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng"

Trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng"

22:42 , 11/09/2023

Hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023), Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng".

Trao thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trao thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

22:38 , 11/09/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 1 (giai đoạn 2021 - 2023).

Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân

Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân

06:12 , 11/09/2023

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, người uy tín có vai trò đặc biệt quan trọng, họ được ví như những “nhịp cầu” nối ý Đảng với lòng dân, là trung tâm của khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Từ đó, nhiều thôn, bản đã không ngừng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các già làng, người có uy tín trong việc thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần xây dựng các bản làng ngày càng phát triển. Ở huyện Lang Chánh, những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày đêm chung sức đồng lòng xây dựng bản làng, quê hương no ấm, hạnh phúc.

Khởi sắc trên vùng đất chiến khu Ngọc Trạo

Khởi sắc trên vùng đất chiến khu Ngọc Trạo

08:49 , 03/09/2023

"Chiến khu du kích Ngọc Trạo", huyện Thạch Thành năm xưa là nơi khởi nguồn cho sự phát triển của lực Lượng vũ trang Thanh Hóa, góp phần vào thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tự hào với truyền thống cách mạng và anh hùng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Trạo đã đoàn kết, khắc phục mọi gian khó, nỗ lực phấn đấu xây dựng vùng đất chiến khu xưa từng bước phát triển và có nhiều khởi sắc.

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945

10:54 , 30/08/2023

Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã đi vào lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ lịch sử mới, có ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam; là mốc son chói lọi nhất, thành quả 15 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 78 năm đã trôi qua, nhưng thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 vẫn vẹn nguyên giá trị, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, không thể nào bị xuyên tạc hay phủ nhận.

Xây dựng niềm tin của Nhân dân để tạo thành sức mạnh của Đảng

Xây dựng niềm tin của Nhân dân để tạo thành sức mạnh của Đảng

11:11 , 23/08/2023

Từ thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhận thức rõ sự thành bại của mọi phong trào, hoạt động luôn gắn liền với niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Niềm tin của Nhân dân sẽ là sức mạnh to lớn để Đảng dẫn dắt cách mạng Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ được điều đó, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc luôn xác định: giữ vững niềm tin của Nhân dân vừa là mục tiêu vừa làm nhiệm vụ phải thực hiện.

Công an Thanh Hóa nỗ lực xứng danh "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa

Công an Thanh Hóa nỗ lực xứng danh "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa

15:25 , 16/08/2023

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vấn đề giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, lực lượng Công an Thanh Hóa nói riêng đứng trước nhiều thách thức mới với hàng loạt các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trước nay chưa từng có tiền lệ. Bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, phương châm hành động "chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm", các chiến sỹ Công an đang từng ngày, từng giờ bám sát trận tuyến mới, quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, xứng danh là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Khai trương Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet

Khai trương Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet

11:17 , 15/08/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet.

Cảnh giác trước chiêu trò xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

Cảnh giác trước chiêu trò xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

11:11 , 15/08/2023

Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012 – 2022, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.740 tổ chức Đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên. Bất chấp sự thật công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam đang đi vào chiều sâu, mở rộng cả diện và chất, các thế lực phản động và cơ hội chính trị tiếp tục giở mọi chiêu trò nhằm phủ nhận nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc chống "giặc nội xâm" này.

Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII

Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII

18:27 , 09/08/2023

Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".