ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Sáng ngày mùng 02/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh với gần 800 điểm cầu và gần 48.000 đại biểu tham dự.

Hữu Đại – Xuân Trường

02/04/2024 19:46

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, tiếp thu kỹ lưỡng các nội dung được học tập, quán triệt; từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2024 và những năm tiếp theo.

Học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu khai mạc hội nghị.

Học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự hội nghị.

Học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm quán triệt, triển khai Kết luận số 72 ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Kế hoạch số 194 ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 72 của Bộ Chính trị.

Học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Ảnh 4.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang quán triệt, triển khai Kết luận số 69 ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Kế hoạch số 196 ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 69 của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng quán triệt, triển khai Chỉ thị số 25 ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư "Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới"; Kế hoạch số 177 ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư. Chỉ thị số 28 ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị "Về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Kế hoạch số 183 ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28 của Bộ Chính trị. Chỉ thị số 29 ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị "Về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông"; Kế hoạch số 195 ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị. Kết luận số 70 ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị "Về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới"; Kế hoạch số 190 ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70 của Bộ Chính trị. Kết luận số 62 ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị "Về thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Kế hoạch số 172 ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị.

Học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Ảnh 5.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đào Xuân Yên quán triệt, triển khai Chỉ thị số 30 ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư "Về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới".

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng quán triệt, triển khai Quy định số 125 ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư "Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập". Quy định số 138 ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư "Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan".

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lê Quang Hùng quán triệt, triển khai Quy định số 131 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị "Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán".

Học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Ảnh 6.

Các đại biểu dự hội nghị

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai Quy định số 132 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị "Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án"; Công văn số 1486 ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 132 của Bộ Chính trị. Kết luận số 2664 ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Ảnh 7.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và thống nhất cao của các cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những nội dung cốt lõi trong các Kết luận, Chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kết luận số 2664 ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nội dung trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch học tập của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới và năng lực vận dụng các Kết luận, Chỉ thị, quy định của Đảng vào thực tiễn công việc nơi mình công tác.

Học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Ảnh 8.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa các Kết luận, Chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị… Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, cơ quan, đơn vị; kiên quyết khắc phục hiện tượng dập khuôn, sao chép kế hoạch của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nội dung các chủ trương của Đảng được phổ biến sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Ảnh 9.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đã đi được 1/4 chặng đường. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc của ngành, địa phương, đơn vị mình trong quý I; xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ, công việc thực hiện chưa đảm bảo theo kế hoạch và nguyên nhân; trên cơ sở đó, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp với những cách làm mới và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả theo Nghị quyết số 15/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 450/2023 của HĐND tỉnh; phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát động phong thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; huy động sức phấn đấu của mỗi người dân, các nguồn lực trong xã hội, cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị từng đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, lãnh đạo, tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung, công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

20:01 , 19/04/2024

Ngày 19/4 (tức 11/03 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024.

Trao nhà đại đoàn kết và xe đạp cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Trao nhà đại đoàn kết và xe đạp cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

16:52 , 19/04/2024

Huyện đoàn Quảng Xương vừa phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) tổ chức lễ trao kinh phí xây nhà đại đoàn kết và trao xe đạp, vở viết cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế về an toàn vệ sinh lao động

Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế về an toàn vệ sinh lao động

16:34 , 19/04/2024

Sáng ngày 19/4, Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và phương án tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tháng công nhân năm 2024.

Tuyên truyền, phổ biến về Phòng vệ thương mại và các Hiệp định thương mại tự do

Tuyên truyền, phổ biến về Phòng vệ thương mại và các Hiệp định thương mại tự do

16:30 , 19/04/2024

Sáng ngày 19/4, Sở Công thương Thanh Hoá phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về phòng vệ thương mại và các Hiệp định thương mại tự do cho đội ngũ cán bộ, công chức, quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024

Khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024

08:24 , 19/04/2024

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 6 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025).

Nhiều bệnh viện vẫn khám bệnh thông thường trong ngày ngày nghỉ lễ

Nhiều bệnh viện vẫn khám bệnh thông thường trong ngày ngày nghỉ lễ

20:10 , 18/04/2024

Mặc dù Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ yêu cầu bắt buộc đảm bảo cấp cứu, điều trị bệnh nhân nội trú trong ngày nghỉ lễ, nhưng trong ngày 18/4 (tức ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch) - ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động khám bệnh thông thường cho người dân.

Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Hoằng Hoá

Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Hoằng Hoá

19:49 , 17/04/2024

Sáng ngày 17/4, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023 tại huyện Hoằng Hoá.

Huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

19:48 , 17/04/2024

Chiều ngày 17/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu trụ sở Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng

Hội nghị liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng

19:47 , 17/04/2024

Chiều ngày 17/4, tại thành phố Bắc Giang, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng mở rộng. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố và một số sở, ngành, doanh nghiệp du lịch đến từ 12 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

19:46 , 17/04/2024

Trong 2 ngày (16 và 17/4), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Triệu Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.