ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 10/6)

Ngày mùng 10/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Hữu Đại – Hồng Thư

10/06/2024 19:50

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 10/6)- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng toàn diện Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong tình hình mới và Quy định số 03 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn. Các ý kiến cho rằng: Sau 15 năm triển khai thực hiện Kết luận số 21/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định số 03/2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến nay 100% trung tâm chính trị đã được công nhận đạt chuẩn; đã góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 10/6)- Ảnh 2.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 10/6)- Ảnh 3.

Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, các ý kiến cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế, như: nhiều Trung tâm chính trị sau công nhận đạt chuẩn, đội ngũ giảng viên còn thiếu theo quy định; công tác phối hợp giữa Trung tâm chính trị với các ban, ngành, phòng, cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế; nhiều địa phương nhiều năm không tổ chức tuyển sinh đào tạo sơ cấp chính trị; nội dung giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, nghiên cứu thực tiễn ở một số đơn vị chưa triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Trung tâm Chính trị cấp huyện trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương… Bí thư Tỉnh ủy đã cho ý kiến cụ thể vào nội dung của báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định số 03 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về xây dựng Trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn; đồng thời giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng ý chủ trương nâng Quy định về xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 10/6)- Ảnh 4.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới

Về Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới, các ý kiến tại hội nghị cho rằng: Thanh Hoá vùng đất "địa linh nhân kiệt", giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, luôn giữ vai trò trọng yếu trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Người Thanh Hóa giàu lòng yêu nước, hiếu học, có tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, luôn có ý chí và khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Phát huy truyền thống văn hiến và các giá trị mạch nguồn văn hóa tốt đẹp của quê hương; trong những năm qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đạt được nhiều kết quả quan trọng…

Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa nhìn chung chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng và yêu cầu của tỉnh. Một số giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một. Nhiều di sản văn hóa vật thể bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa có biện pháp bảo tồn, tôn tạo hiệu quả. Việc khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm giáo dục truyền thống, phát triển du lịch, dịch vụ hiệu quả chưa cao. Lĩnh vực văn học, nghệ thuật còn thiếu những tác phẩm lớn, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động văn hóa thiếu đồng bộ…

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 10/6)- Ảnh 5.

Do vậy, việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới là rất cần thiết, nhằm xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa, con người Thanh Hóa, hướng đến các giá trị chân - thiện – mĩ; trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền trong tỉnh. Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, tiến bộ trong gia đình, dòng họ, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị. Xây dựng nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm sắc thái xứ Thanh. Tập trung đầu tư nguồn lực để văn hóa phát triển toàn diện, đưa văn hóa thực sự trở thành động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; đến năm 2045, là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 10/6)- Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: bất kỳ địa phương nào muốn phát triển bền vững đều phải dựa vào các trụ cột, trong đó truyền thống lịch sử, văn hóa và con người là một trụ cột rất quan trọng. Đây là lần thứ 2 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết và đi đến thống nhất cao việc đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với nội dung của dự thảo Nghị quyết; đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Cũng trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Tờ trình về sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa; về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; về quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; và một số nội dung quan trọng khác.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối 10/6

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Như Xuân lần thứ IV, năm 2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Như Xuân lần thứ IV, năm 2024

20:06 , 14/06/2024

Sáng 14/6, huyện Như Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm và làm việc tại Singapore

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm và làm việc tại Singapore

19:54 , 14/06/2024

Trong các ngày từ 10 đến 13/6, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước Singapore. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Tạm ngừng hoạt động Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Thanh Hoá

Tạm ngừng hoạt động Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Thanh Hoá

18:01 , 14/06/2024

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hoá sẽ tạm ngừng hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử để hợp nhất, nâng cấp Cổng dịch vụ công tỉnh với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng

16:23 , 14/06/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tập huấn bồi dưỡng, cập nhật các quy định mới về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội

Tập huấn bồi dưỡng, cập nhật các quy định mới về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội

16:00 , 14/06/2024

Sáng nay 14/6, Sở Lao động Thương binh và xã hội đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, cập nhật các quy định mới về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

20:37 , 13/06/2024

Ngày 13/6, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 đã kiểm tra công tác tổ chức thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

6 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt khá

6 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt khá

20:26 , 13/06/2024

Sáng ngày 13/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2024

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2024

20:06 , 13/06/2024

Chiều ngày 13/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và ông Trần Minh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Vòng Chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI, năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.

Thành phố  Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan báo chí

Thành phố Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan báo chí

20:01 , 13/06/2024

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), chiều ngày 13/6, thành phố Thanh Hóa tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa dự buổi gặp mặt.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XV

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XV

20:00 , 13/06/2024

Sáng ngày 13/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào chương trình và văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ban của Tỉnh ủy.