ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

TTV

12/12/2023 16:45

 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn, gồm 7 chức vụ khối HĐND tỉnh và 22 người khối UBND tỉnh. Việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 80 phiếu Số phiếu thu về: 80 phiếu Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu  

I - KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

2. Ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

4. Ông Lê Quang Hùng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

6. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu (chiếm 98,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

7. Ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

II - KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8. Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu (chiếm 95,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

9. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 68 phiếu (chiếm 85,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 6,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 8,75% tổng số phiếu thu về).

10. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

11. Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 70 phiếu (chiếm 87,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

12. Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 70 phiếu (chiếm 87,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 10,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về).

13. Ông Lê Văn Diện, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

14. Ông Trần Phú Hà, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu (chiếm 95,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

15. Ông Mai Xuân Bình, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 73 phiếu (chiếm 91,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 8,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

16. Ông Cao Văn Cường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu (chiếm 90,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 10,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

17. Ông Mai Sỹ Diến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 83,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 16,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

18. Ông Phạm Nguyên Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Số phiếu tín nhiệm cao: 60 phiếu (chiếm 75,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 20,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,0% tổng số phiếu thu về).

19. Ông Trần Quốc Huy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 81,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 17,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

20. Bà Vũ Thị Hương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 80,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 7,5% tổng số phiếu thu về).

21. Ông Lê Minh Nghĩa, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu (chiếm 90,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 8,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

22. Ông Phạm Bá Oai, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương

- Số phiếu tín nhiệm cao: 75 phiếu (chiếm 93,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 5,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

23. Ông Trần Văn Thức, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 83,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

24. Ông Nguyễn Trọng Trang, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu (chiếm 95,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

25. Ông Nguyễn Văn Tứ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 78,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 16,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,0% tổng số phiếu thu về).

26. Bà Trần Thị Thu Hằng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 57 phiếu (chiếm 71,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 22,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 6,25% tổng số phiếu thu về).

27. Ông Lê Sỹ Nghiêm, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao: 69 phiếu (chiếm 86,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 11,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về).

28. Ông Đỗ Hữu Quyết, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 83,75% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 15,0% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

29. Ông Bùi Đình Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao: 66 phiếu (chiếm 82,5% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 16,25% tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về).

Nguồn: Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
“Thanh Hóa quyết tâm trở thành tỉnh “giàu có”, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến”

“Thanh Hóa quyết tâm trở thành tỉnh “giàu có”, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến”

19:46 , 23/07/2024

Những ngày này, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đã có nhiều bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhìn lại chặng đường cống hiến trọn đời của ông đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, về tấm gương một nhà lãnh đạo thấu hiểu lòng dân, luôn lo cho dân và vì Nhân dân; đồng thời bày tỏ tình cảm, sự trân trọng và niềm tiếc thương to lớn trước sự ra đi của Tổng Bí thư. Sau đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, với nhan đề: “Thanh Hóa quyết tâm trở thành tỉnh “giàu có”, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người lãnh đạo tâm huyết với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người lãnh đạo tâm huyết với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

19:44 , 23/07/2024

Trên cương vị là người đứng đầu Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều tâm huyết cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã gặt hái được nhiều thành công, gây dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân huyện Lang Chánh

Kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân huyện Lang Chánh

23:06 , 22/07/2024

Ngày 22/7, Hội đồng Nhân dân huyện Lang Chánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 18 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết nghị phương hướng 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm tặng quà gia đình chính sách huyện Cẩm Thủy

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm tặng quà gia đình chính sách huyện Cẩm Thủy

20:08 , 22/07/2024

Sáng ngày 22/7, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Thủy và thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500kv mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên)

Phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500kv mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên)

20:06 , 22/07/2024

Chiều ngày 22/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thi công dự án đường dây 500kv mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trên địa bàn 3 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh Thanh Hoá. Cùng dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, sở ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng Nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng Nhân dân

20:03 , 22/07/2024

Những ngày này, trên các trang thông tin đại chúng, báo chí trong nước và quốc tế đang tiếp tục đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh sinh động về cuộc đời thanh bạch, giản dị và sự nghiệp ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều bài viết bày tỏ tình cảm, sự trân trọng và niềm tiếc thương to lớn trước sự ra đi của Tổng Bí thư; đồng thời đánh giá cao vai trò phẩm chất của nhà lãnh đạo luôn tận tụy vì nước vì dân, một người mà cả cuộc đời đã dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Tình cảm của nhân dân huyện Mường Lát với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tình cảm của nhân dân huyện Mường Lát với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

20:00 , 22/07/2024

Trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa tháng 9/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến huyện Mường Lát, một huyện biên giới của tỉnh Thanh Hóa. Hình ảnh, phong thái vị Tổng Bí thư chân thành và giản dị vẫn in đậm trong tâm trí những người dân và cán bộ trực tiếp làm việc và nói chuyện với ông.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh viếng các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà người có công tại huyện Như Xuân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh viếng các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà người có công tại huyện Như Xuân

19:59 , 22/07/2024

Sáng ngày 22/7, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Như Xuân và thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

Chạy đua kéo dây trên công trường dự án Đường dây 500 kV mạch 3

Chạy đua kéo dây trên công trường dự án Đường dây 500 kV mạch 3

19:56 , 22/07/2024

Những ngày này, trên công trường đường dây 500 kV mạch 3, đoạn tuyến Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, các đơn vị thi công đang khẩn trương kéo dây những khoảng néo còn lại trên tuyến để sớm hoàn thành dự án.

Thanh Hóa quyết tâm trở thành tỉnh "giàu có" xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến

Thanh Hóa quyết tâm trở thành tỉnh "giàu có" xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến

19:56 , 22/07/2024

Trái tim "nóng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, Người học trò xuất sắc, gương mẫu, trung thành, tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta và Nhân dân ta, nhà lý luận sâu sắc, nhà văn hoá lớn của dân tộc ta, đã ngừng đập. Đây là mất mát to lớn không gì bù đắp nổi đối với Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta, Nhân dân ta và bạn bè quốc tế; để lại niềm thương xót khôn nguôi trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.