ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta; song đây cũng là công việc hết sức phức tạp, khó khăn mà các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng để triển khai các hoạt động chống phá, thực hiện "diễn biến hòa bình" nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

08/12/2021 10:33

 

Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an
Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an

Là lực lượng chuyên chính bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, lực lượng Công an nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân, đồng thời tăng cường triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp bảo vệ Đảng.

Những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy Bộ Công an theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo 4 cấp, lần đầu tiên bố trí công an xã là một cấp công an chính quy, thực hiện hiệu quả chủ trương gần dân, sát dân, trọng dân, phục vụ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ngay từ cơ sở, từ nơi khởi nguồn. Đồng thời xử lý kiên quyết, triệt để mọi hành vi vi phạm của cán bộ, chiến sĩ với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, đi liền với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, dịch bệnh đặt ra hàng loạt thách thức đối với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, trong đó có bảo vệ Đảng. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, giải pháp chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tập trung chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh vô hiệu hóa số đối tượng tình báo, gián điệp, phản động, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước, không để các phần tử gián điệp, phản động móc nối, thâm nhập nội bộ, thu thập bí mật nhà nước, tiến hành khủng bố, phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tính riêng trong 5 năm gần đây, lực lượng công an đã đấu tranh, vô hiệu hóa trên 200 đối tượng có hoạt động thu thập tin tức tình báo, gián điệp; đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa gần 2.000 đối tượng phản động, trong đó hơn 100 lượt đối tượng “tự ứng cử” đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhằm thâm nhập vào các cơ quan nhà nước để chống phá ta từ trong nội bộ; vô hiệu hóa hàng chục nhóm vũ trang, làm thất bại các kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia; tấn công, vô hiệu hóa hơn 50.000 bài viết trên không gian mạng có nội dung xấu độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với hàng trăm triệu lượt truy cập, chia sẻ, tán phát; biên tập trên 100.000 sản phẩm truyền thông đấu tranh, phản bác. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trong và ngoài nước như Năm APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên năm 2019, Năm Chủ tịch ASEAN, Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Kết quả các mặt công tác công an thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của hệ thống chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước; tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bối cảnh hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chính trên thế giới, song các nguy cơ, thách thức từ cạnh tranh chiến lược nước lớn, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đối với Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam tiếp tục gia tăng. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết tấn công vào nội bộ ta; chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, kích động chia rẽ Đảng với Nhà nước, Đảng, Nhà nước với nhân dân với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức thâm độc, nguy hiểm. Ý đồ từng bước tác động, phân hóa nội bộ, tạo dựng “ngọn cờ” tập hợp lực lượng, hình thành và từng bước hợp pháp hóa, công khai hóa, quốc tế hóa tổ chức chính trị đối lập; xác định tác động pháp luật là con đường “ngắn nhất”, “nhanh nhất”; kết hợp với hoạt động chống phá, làm mất ổn định chính trị-xã hội, khi thời cơ đến, thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, bạo loạn lật đổ, tạo cớ để nước ngoài can thiệp.

Trong bối cảnh tình hình đó, lực lượng công an tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là Kết luận số 21, Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết về xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thường xuyên, nghiêm túc phương châm “Tự tu - Tự soi - Tự sửa”. Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ xa, từ sớm, ngay khi mới manh nha mọi âm mưu, hoạt động của các hệ loại đối tượng thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián, tác động thể chế, chính sách; tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy lùi nguy cơ suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong. Bảo vệ tuyệt đối an toàn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật, sự điều hành của Chính phủ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống, mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tham mưu, hướng dẫn các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; cụ thể hóa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 đã chỉ ra thành những biểu hiện trong địa bàn, lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để đảng viên nhận thức rõ và chủ động phòng, chống. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, trọng tâm là rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về tuyển dụng cán bộ, kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước, quan hệ tiếp xúc, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng chính trị; quy định rõ những vấn đề đảng viên không được làm trên mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, kỷ luật phát ngôn và vi phạm nguyên tắc Đảng; quan tâm củng cố, kiện toàn nội bộ cấp cơ sở. 

Theo Báo Nhân dân

 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng năm 2022, triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng năm 2022, triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

20:40 , 29/09/2022

Sáng ngày 29/9, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa- Hủa Phăn

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa- Hủa Phăn

20:19 , 29/09/2022

Sáng ngày 29/9, tại thành phố Sầm Sơn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Thanh Hóa và HĐND tỉnh Hủa Phăn, Lào. Dự hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn có các đồng chí: Ăm Phay Von Lom Bun Pheng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 8, Chủ tịch HĐND tỉnh; Khon Pạ Phăn Lương Sỉ Chăn Thong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025

10:43 , 29/09/2022

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động trong giai đoạn 2021 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc và Nga Sơn

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc và Nga Sơn

19:50 , 28/09/2022

Ngày 28/9, các đại biểu Quốc hội đoàn ĐBQH Thanh Hóa gồm: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri các huyện Hậu Lộc và Nga Sơn. Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,Tư lệnh Quân khu 4; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo cùng cử tri huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn - Lào

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn - Lào

19:49 , 28/09/2022

Chiều ngày 28/9, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thân mật đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa DCND Lào do đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực 8, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn dẫn đầu đến chào xã giao nhân chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá

19:48 , 28/09/2022

Sáng ngày 28/9 đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương đã làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh. Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương và đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của Tỉnh uỷ, các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại Biểu Quốc Hội tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Quan Hoá

Đại Biểu Quốc Hội tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Quan Hoá

19:47 , 28/09/2022

Ngày 28/8, các Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các ông, bà: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội; Cầm Thị Mẫn, Đại biểu chuyên trách đoàn ĐBQH Thanh Hoá đã tiếp xúc với cử tri các huyện Bá Thước và Quan Hoá. Tham gia các buổi tiếp xúc có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh và huyện Bá Thước, Quan Hoá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo về cơ chế chính sách giải bản các tàu cá ven bờ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo về cơ chế chính sách giải bản các tàu cá ven bờ

19:46 , 28/09/2022

Chiều ngày 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về cơ chế, chính sách giải bản các tàu cá ven bờ tại các khu du lịch biển trên địa bàn Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Giải quyết vướng mắc về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giải quyết vướng mắc về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

19:45 , 28/09/2022

Chiều ngày 28/9, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả tổng hợp, giải quyết vướng mắc về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với các hộ gia đình, cá nhân do UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi làm việc với doanh nghiệp Đài Loan

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi làm việc với doanh nghiệp Đài Loan

20:17 , 27/09/2022

Chiều ngày 27/9, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp điện tử Đài Loan (Trung Quốc) đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.