ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta; song đây cũng là công việc hết sức phức tạp, khó khăn mà các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng để triển khai các hoạt động chống phá, thực hiện "diễn biến hòa bình" nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

08/12/2021 10:33

 

Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an
Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an

Là lực lượng chuyên chính bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, lực lượng Công an nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân, đồng thời tăng cường triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp bảo vệ Đảng.

Những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy Bộ Công an theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo 4 cấp, lần đầu tiên bố trí công an xã là một cấp công an chính quy, thực hiện hiệu quả chủ trương gần dân, sát dân, trọng dân, phục vụ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ngay từ cơ sở, từ nơi khởi nguồn. Đồng thời xử lý kiên quyết, triệt để mọi hành vi vi phạm của cán bộ, chiến sĩ với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, đi liền với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, dịch bệnh đặt ra hàng loạt thách thức đối với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, trong đó có bảo vệ Đảng. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, giải pháp chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tập trung chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh vô hiệu hóa số đối tượng tình báo, gián điệp, phản động, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước, không để các phần tử gián điệp, phản động móc nối, thâm nhập nội bộ, thu thập bí mật nhà nước, tiến hành khủng bố, phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tính riêng trong 5 năm gần đây, lực lượng công an đã đấu tranh, vô hiệu hóa trên 200 đối tượng có hoạt động thu thập tin tức tình báo, gián điệp; đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa gần 2.000 đối tượng phản động, trong đó hơn 100 lượt đối tượng “tự ứng cử” đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhằm thâm nhập vào các cơ quan nhà nước để chống phá ta từ trong nội bộ; vô hiệu hóa hàng chục nhóm vũ trang, làm thất bại các kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia; tấn công, vô hiệu hóa hơn 50.000 bài viết trên không gian mạng có nội dung xấu độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với hàng trăm triệu lượt truy cập, chia sẻ, tán phát; biên tập trên 100.000 sản phẩm truyền thông đấu tranh, phản bác. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trong và ngoài nước như Năm APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên năm 2019, Năm Chủ tịch ASEAN, Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Kết quả các mặt công tác công an thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của hệ thống chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước; tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bối cảnh hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chính trên thế giới, song các nguy cơ, thách thức từ cạnh tranh chiến lược nước lớn, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đối với Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam tiếp tục gia tăng. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết tấn công vào nội bộ ta; chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, kích động chia rẽ Đảng với Nhà nước, Đảng, Nhà nước với nhân dân với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức thâm độc, nguy hiểm. Ý đồ từng bước tác động, phân hóa nội bộ, tạo dựng “ngọn cờ” tập hợp lực lượng, hình thành và từng bước hợp pháp hóa, công khai hóa, quốc tế hóa tổ chức chính trị đối lập; xác định tác động pháp luật là con đường “ngắn nhất”, “nhanh nhất”; kết hợp với hoạt động chống phá, làm mất ổn định chính trị-xã hội, khi thời cơ đến, thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, bạo loạn lật đổ, tạo cớ để nước ngoài can thiệp.

Trong bối cảnh tình hình đó, lực lượng công an tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là Kết luận số 21, Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết về xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thường xuyên, nghiêm túc phương châm “Tự tu - Tự soi - Tự sửa”. Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ xa, từ sớm, ngay khi mới manh nha mọi âm mưu, hoạt động của các hệ loại đối tượng thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián, tác động thể chế, chính sách; tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy lùi nguy cơ suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong. Bảo vệ tuyệt đối an toàn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật, sự điều hành của Chính phủ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống, mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tham mưu, hướng dẫn các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; cụ thể hóa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 đã chỉ ra thành những biểu hiện trong địa bàn, lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để đảng viên nhận thức rõ và chủ động phòng, chống. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, trọng tâm là rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về tuyển dụng cán bộ, kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước, quan hệ tiếp xúc, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng chính trị; quy định rõ những vấn đề đảng viên không được làm trên mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, kỷ luật phát ngôn và vi phạm nguyên tắc Đảng; quan tâm củng cố, kiện toàn nội bộ cấp cơ sở. 

Theo Báo Nhân dân

 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Hủa Phăn - Lào

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Hủa Phăn - Lào

10:56 , 16/08/2022

(TTV) - Những năm qua Trường Chính Trị tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn – Lào, mở các lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của tỉnh bạn. Đây là một trong những hoạt động không chỉ góp phần giúp tỉnh bạn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện đã được hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân dày công vun đắp.

Chủ tịch nước dự Lễ khai trương CMC Data Center Tân Thuận-TPHCM

Chủ tịch nước dự Lễ khai trương CMC Data Center Tân Thuận-TPHCM

08:21 , 16/08/2022

Đây vừa là trung tâm dữ liệu, vừa là hạ tầng điện toán đám mây được xem là hiện đại, an toàn nhất Việt Nam hiện nay.

Nghị quyết  đặc thù – cơ hội bứt phá cho thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân

Nghị quyết đặc thù – cơ hội bứt phá cho thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân

21:48 , 15/08/2022

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua các nghị quyết số 298, 299 và 303 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương này đều cho rằng: đây chính là điều kiện quan trọng để thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn; đồng thời cũng tạo động lực, điều kiện cho các địa phương khác trong vùng cùng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022

20:35 , 15/08/2022

Chiều 15/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa để lựa chọn sản phẩm của tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022.

Phát huy vai trò Người có uy tín trong bảo vệ an ninh biên giới

Phát huy vai trò Người có uy tín trong bảo vệ an ninh biên giới

20:20 , 15/08/2022

Với tuyến biên giới đất liền dài hơn 210km giáp với nước bạn Lào, những năm qua, các địa phương vùng biên tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Triển khai Nghị quyết 248 của HĐND tỉnh  Thanh Hóa

Triển khai Nghị quyết 248 của HĐND tỉnh Thanh Hóa

19:58 , 15/08/2022

Sáng 15/8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 248 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII về chính sách hỗ trợ phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022

19:30 , 15/08/2022

Sáng 15/8, tại Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hoá dự và chỉ đạo khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022.

Những mốc son sáng ngời trong quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Những mốc son sáng ngời trong quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

16:16 , 15/08/2022

Mối quan hệ thủy chung, trong sáng, có một không hai giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đã được chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Chặng đường đã qua ghi dấu những mốc son sáng ngời trong mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tạo cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm minh những hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Tạo cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm minh những hành vi cản trở hoạt động tố tụng

15:35 , 15/08/2022

Sáng 15/8, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Gặp mặt truyền thống Câu lạc bộ tướng lĩnh, sỹ quan Công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội

Gặp mặt truyền thống Câu lạc bộ tướng lĩnh, sỹ quan Công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội

19:20 , 14/08/2022

(TTV) - Sáng ngày 14/8 tại Hà Nội, Câu lạc bộ tướng lĩnh, sỹ quan Công an đồng hương Thanh Hóa đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.