Longform
img

Sáng 28/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2023. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động thi đua.

Kính thưa đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các đồng chí tham dự hội nghị!

Năm 2022, tỉnh ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là những tác động nặng nề, sâu rộng của dịch bệnh COVID-19 bùng phát những năm trước và những tháng đầu năm, đã ảnh hưởng bất lợi đến thực hiện nhiệm vụ và đời sống Nhân dân. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước; vì vậy, năm 2022 tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2022 là rất phấn khởi và tự hào, nhưng chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và sự kỳ vọng, cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2023 là năm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, hơn lúc nào hết, phải tiếp tục nêu cao truyền thống, lòng tự hào của quê hương Thanh Hóa anh hùng, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng; đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch năm 2023, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc vào năm 2025 và sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Bài phát động phong trào thi đua năm 2023 của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 1.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2023

Với tinh thần đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị; làm cho việc tham gia các phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị và từng cá nhân; huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn lực to lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 3-2-2021 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Thứ hai, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị, trong đó tập trung cao cho thi đua thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 đạt 11% trở lên; thi đua thực hiện các nhiệm vụ tăng thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023; thi đua quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; thi đua tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư; thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư; thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thi đua tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng, kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; thi đua đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để mở rộng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thi đua phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nhất là các dịch vụ có lợi thế như: du lịch, viễn thông, công nghệ thông tin, ngân hàng, thương mại nội địa, xuất nhập khẩu, vận tải, logistics, trong đó cần ưu tiên phát triển các sản phẩm dịch vụ độc đáo, chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, dịch vụ có vai trò tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Bài phát động phong trào thi đua năm 2023 của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Thứ ba, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg, ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng, trọng tâm là thi đua đẩy mạnh đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng khu đô thị, hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm tạo điều kiện, động lực cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý tài sản nhà nước; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân; thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước.

Thứ tư, thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân; thi đua triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; thi đua nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp, công nhân lao động và Nhân dân trong tỉnh.

Thứ năm, thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền; phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở, các thiết chế văn hóa cho người lao động; thi đua đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, phấn đấu giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước; thi đua thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn trong tốp đầu cả nước; thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh mới xuất hiện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng; thi đua thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội.

Bài phát động phong trào thi đua năm 2023 của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 3.

Thứ sáu, thi đua tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; tăng cường bảo vệ môi trường, nhất là thi đua quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thi đua thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép; thi đua tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung cấp vật liệu san lấp cho các dự án; thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời và khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tai. Thi đua tăng cường quản lý Nhà nước và tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, cử tri quan tâm trên các lĩnh vực: quản lý trật tự xây dựng, phòng chống ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ bảy, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục thi đua xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thi đua tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Thứ tám, tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua chuyên đề; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; thi đua thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thi đua cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập. Thi đua thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; thi đua đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bài phát động phong trào thi đua năm 2023 của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 4.

Thứ chín, thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức, tăng thời lượng và đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thi đua - khen thưởng, nhất là các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Kính thưa các quý vị đại biểu;

Thưa toàn thể các đồng chí!

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2023 là rất lớn; song nếu chúng ta tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với niềm tin tưởng đó, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa anh hùng; thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của toàn tỉnh.

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta ngày càng đổi mới, phát triển và đạt được những kết quả thiết thực và toàn diện trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận