Longform
img

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới  

Ngày 4/7/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

I . TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Thanh Hoá - vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, luôn giữ vai trò trọng yếu trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Xứ Thanh là nơi phát tích của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam; quê hương của nhiều anh hùng dân tộc, văn thần, võ tướng nổi tiếng trong lịch sử và của nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc. Người Thanh Hóa giàu lòng yêu nước, hiếu học, có tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, luôn có ý chí và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới- Ảnh 1.

Phát huy truyền thống văn hiến và các giá trị mạch nguồn văn hóa tốt đẹp của quê hương; trong những năm qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, con người ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được giữ gìn, bảo tồn, từng bước phát huy giá trị. Hoạt động văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng môi trường văn hóa được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt, phong phú, đa dạng hơn. Con người Thanh Hóa phát triển ngày càng toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; các chỉ tiêu về năng suất lao động, chỉ số phát triển con người (HDI) được nâng lên. Nhân tố con người được phát huy, khẳng định vai trò là trung tâm, chủ thể và là động lực quan trọng nhất trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhiều người Thanh Hóa đã đạt được thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa nhìn chung chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng và yêu cầu của Tỉnh. Một số giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một. Nhiều di sản văn hóa vật thể bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa có biện pháp bảo tồn, tôn tạo hiệu quả. Việc khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm giáo dục truyền thống, phát triển du lịch, dịch vụ hiệu quả chưa cao. Lĩnh vực văn học, nghệ thuật phát triển chưa tương xứng với truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, còn thiếu những tác phẩm lớn, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động văn hóa thiếu đồng bộ, nhiều công trình chưa đạt chuẩn, chưa có những công trình quy mô, xứng tầm. Một số chỉ tiêu về phát triển con người, như: Năng suất lao động, chỉ số HDI... vẫn còn thấp so với bình quân chung cả nước. Việc thực hiện các giải pháp phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, giảm nghèo, an sinh xã hội... để tạo ra những điều kiện vật chất phục vụ con người phát triển toàn diện có mặt chưa tốt; thực hiện quyền con người trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội có lúc, có việc kết quả còn hạn chế.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do: Phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa chưa có định hướng lớn đồng bộ và mang tính dài hạn; chưa khai thác và phát huy tốt sức mạnh của cộng đồng trong xây dựng và phát triển văn hóa trở thành ý chí, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người; lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả. Cơ chế, chính sách, nguồn lực và các giải pháp để phát triển văn hóa, con người chưa đồng bộ, thống nhất, còn nhiều bất cập trong tổ chức thực hiện; chưa phát huy được tối đa các giá trị văn hóa, năng lực và sức sáng tạo của con người Thanh Hóa trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước...

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Văn hóa, con người Thanh Hóa là nền tảng vật chất và tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Tỉnh. Phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; đầu tư cho văn hóa, con người là đầu tư để phát triển nhanh và bền vững.

- Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trên cơ sở gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương; đồng thời, chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, bảo đảm phù hợp, làm phong phú thêm giá trị văn hóa của quê hương.

- Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, gắn bó mật thiết với nhau. Trọng tâm cốt lõi của phát triển văn hóa là phát triển con người, đặc biệt là xây dựng con người phát triển toàn diện, có nhân cách cao đẹp. Phát huy tối đa nhân tố con người; lấy con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển.

- Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò tham mưu, phối hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đặc biệt là ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và vai trò chủ thể sáng tạo văn hóa của các tầng lớp Nhân dân.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới- Ảnh 2.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung: Xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa, con người Thanh Hóa, hướng đến các giá trị chân - thiện - mĩ, trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền trong tỉnh. Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, tiến bộ trong gia đình, dòng họ, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị. Xây dựng nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm sắc thái xứ Thanh. Tập trung đầu tư nguồn lực để văn hóa, con người phát triển toàn diện, là nền tảng vật chất và tinh thần vững chắc, thực sự trở thành động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; đến năm 2045, là tỉnh phát triển toàn diện và “kiểu mẫu” của cả nước.

2.2. Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 :

- 100% các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa.

- 100% các trường học trong tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa.

- Xây dựng các thiết chế, công trình văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở theo huớng đồng bộ, hiện đại; đầu tư xây dựng mới một số công trình cấp tỉnh mang tầm cỡ của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, cụ thể:

+ Cấp tỉnh: Xây dựng Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Công viên văn hóa xứ Thanh, Cung văn hóa thiếu nhi; Sân vận động tỉnh đạt chuẩn, Nhà thi đấu đa năng và Khu thể thao dưới nước tầm cỡ khu vực, một số công trình hiện đại trong Khu Liên hợp Thể thao tỉnh theo quy hoạch.

+ Cấp huyện: 100% huyện, thị xã, thành phố có Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Sân vận động đạt chuẩn; xây dựng được 1 thiết chế văn hóa dành cho công nhân lao động tại khu công nghiệp gắn với khu nhà ở xã hội.

+ Cấp xã: 100% đơn vị hành chính cấp xã có cơ sở vật chất văn hóa cấp xã (Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Hội trường Văn hóa - Thể thao đa năng); trong đó có từ 20 đến 30% trở lên các xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn.

+ Ở thôn, tổ dân phố: 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa - khu thể thao; trong đó, có từ 80% số thôn trở lên thuộc các huyện, thị xã, thành phố vùng đồng bằng, ven biển và 60% số thôn, bản trở lên thuộc các huyện miền núi có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn.

- 100% địa phương thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các danh hiệu kiểu mẫu của tỉnh.

- 100% di tích đã được xếp hạng các cấp, bảo vật và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được bảo vệ theo đúng pháp luật, khoa học và phát huy giá trị hiệu quả. Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận 1 di sản văn hóa Thế giới, ít nhất 1 di tích quốc gia đặc biệt. Hằng năm, có từ 2 đến 3 loại hình di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới- Ảnh 3.

- 100% các đơn vị cấp huyện và tương đương xây dựng được nhà truyền thống hoặc phòng truyền thống đảm bảo theo quy định; 80% đơn vị hành chính cấp xã có phòng truyền thống; 100% các xã về đích Nông thôn mới kiểu mẫu có phòng truyền thống; 100% các đơn vị làm công tác bảo tồn, thư viện (cấp tỉnh, cấp huyện) thực hiện số hóa tài liệu, hiện vật có giá trị về đất và người Thanh Hóa.

- Có từ 1 đến 2 văn nghệ sĩ được Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật; 3 nghệ sĩ trở lên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, 10 nghệ sĩ trở lên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và trang bị trình độ ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm.

- 100% đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ văn hóa, du lịch và có yếu tố nước ngoài tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục về ứng xử văn minh và ngoại ngữ cho người lao động.

- Năng suất lao động, chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

- 90% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý và tham mưu lĩnh vực văn hóa ở cấp tỉnh; 75% trở lên cán bộ cấp huyện và 60% công chức văn hóa cấp xã có trình độ đại học trở lên chuyên ngành văn hóa, hoặc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn.

2.3. Tầm nhìn đến năm 2045 : Xây dựng con người Thanh Hóa phát triển toàn diện, văn minh; tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, kiểu mẫu, có nền văn hóa giàu sắc thái, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển hiện đại, là một trong những trung tâm văn hóa lớn của khu vực và cả nước.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng , chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa

Các cấp uỷ đảng, chính quyền phải xác định xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập trong thời kỳ mới là mục tiêu, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Việc lãnh đạo, chỉ đạo phải quyết liệt, có chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với địa phương, đơn vị và định hướng phát triển của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hoá. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển văn hoá, con người, bảo đảm kịp thời, phù hợp với các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật biểu diễn, quản lý báo chí, xuất bản...; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, con người Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các quan điểm, mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Nâng cao nhận thức, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người dân Thanh Hóa đối với bản thân, với gia đình, cộng đồng, xã hội và quê hương, đất nước.

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các tổ chức thành viên trong định hướng tư tưởng, thẩm mĩ, phát triển toàn diện nhân cách con người hướng tới các chuẩn mực, giá trị chân - thiện - mĩ. Tiếp tục tuyên truyền những tấm gương “Người tốt, việc tốt”. Tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản phẩm trong tỉnh; mở rộng tuyên truyền trên nền tảng công nghệ số, kết hợp hài hòa, có hiệu quả các hình thức tuyên truyền truyền thống và hiện đại.

Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong thanh, thiếu niên. Xử lý nghiêm việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động, lôi kéo người khác tham gia các tà đạo, các hoạt động mê tín dị đoan.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa; xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa đặc sắc , đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của Nhân dân

Đổi mới hoạt động sáng tác, quảng bá, nghiên cứu, phê bình văn học - nghệ thuật, báo chí, xuất bản tương xứng với tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa và con người Thanh Hóa, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Nâng cao hiệu quả sưu tầm và phổ biến các loại hình văn nghệ dân gian Thanh Hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới- Ảnh 4.

Nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế của thời đại; đồng thời, chú trọng phát huy bản sắc văn hóa xứ Thanh trong các vở diễn, chương trình nghệ thuật của Nhà hát Ca - Múa - Kịch Lam Sơn và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa. Xây dựng mô hình “Sân khấu học đường” bằng các thể loại sân khấu truyền thống. Tăng cường tổ chức các hoạt động nghệ thuật quần chúng, chiếu phim lưu động, triển lãm, thông tin cổ động về văn hóa, con người Thanh Hóa ở các địa phương, vùng miền trong tỉnh, nhất là trong thanh, thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, người lao động trong các khu công nghiệp. Khuyến khích tổ chức và phát triển các phong trào, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong quần chúng Nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, nhất là ở địa bàn nông thôn, miền núi, khu vực biên giới, bảo đảm công bằng trong hưởng thụ văn hóa cho mọi người dân.

Hình thành và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa của tỉnh; gắn công nghiệp văn hóa với du lịch và các ngành dịch vụ văn hóa, như: Nghệ thuật biểu diễn, thời trang, quảng cáo..., phù hợp với xu thế phát triển. Nghiên cứu xây dựng các mô hình doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa để xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm văn hóa của tỉnh Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Củng cố và phát triển mạng lưới lữ hành; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm, loại hình du lịch, như: Du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch tâm linh,... trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, con người Thanh Hóa.

4. Tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa

Tăng cường quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế, gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ. Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn và phát huy các di sản, giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới; tạo dựng thương hiệu các sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thanh Hóa.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 82-KL/TU ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2025” và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Tập trung đầu tư nguồn lực để bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa; xây dựng các mô hình quản lý hiệu quả, gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi vật thể; phục hồi, bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có giá trị đặc trưng của vùng đất, con người Thanh Hóa. Xây dựng bảo tàng, nhà truyền thống, phòng truyền thống để lưu giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và các hoạt động văn hóa; ưu tiên thực hiện số hóa hệ thống di sản văn hóa, khu du lịch, bảo tàng, triển lãm, cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin, truyền thông, quảng cáo, cơ sở dữ liệu thư viện của tỉnh...

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới- Ảnh 5.

5. Xây dựng con người Thanh Hóa phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững quê hương, đất nước

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh trong gia đình, dòng họ, địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, văn hóa trong chính trị và kinh tế, văn hóa nơi công cộng...tạo môi trường lành mạnh để giáo dục, rèn luyện con người Thanh Hóa phát triển toàn diện về các mặt “Đức - Trí - Thể - Mĩ”, dựa trên cốt lõi của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, tiến bộ, gắn với gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, thuần phong mĩ tục của gia đình, dòng họ, địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, nhân ái, nghĩa tình; bồi đắp cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ những giá trị truyền thống tốt đẹp trong ứng xử, lối sống nhân văn, trọng danh dự, sống trách nhiệm với xã hội, có thế giới quan khoa học, có lý tưởng và khát vọng cống hiến; đề cao dân chủ gắn với thượng tôn pháp luật; sống có tự trọng, có dũng khí đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái ác, tôn vinh cái đẹp, cái tốt trong xã hội. Đồng thời, tích cực khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong tính cách, nhận thức để xây dựng con người Thanh Hóa thời đại mới văn minh, tiến bộ, gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa giá trị truyền thống và giá trị thời đại.

Xây dựng văn hóa trong nhà trường lành mạnh, an toàn, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên về tri thức, lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; chú trọng giáo dục đạo đức, lòng yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương, đất nước.

Chú trọng xây dựng văn hóa trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, liêm chính; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy với công việc, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, “tự soi, tự sửa”, tự giác thực hiện văn hóa từ chức, chuyển vị trí công tác nếu năng lực, uy tín không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới- Ảnh 6.

Xây dựng văn hóa trong kinh tế, trọng tâm là xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân. Động viên các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, chấp hành pháp luật, trọng chữ tín, giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng đội ngũ doanh nhân trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo việc làm ổn định, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội cho người dân, tạo điều kiện vật chất thuận lợi phục vụ con người Thanh Hóa phát triển toàn diện. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa khu vực thành thị với nông thôn, khu vực đồng bằng với miền núi; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn trong nhóm dẫn đầu cả nước. Chú trọng nâng cao sức khỏe thể chất, thể lực, tầm vóc cho mọi người dân, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên. Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng nhanh năng suất lao động; nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn và ý thức kỷ luật của người lao động; tăng cường gắn kết hoạt động giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động; ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, du lịch, dịch vụ... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

6. Thường xuyên chăm lo xây dựng, phát triển, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Coi trọng công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác văn hóa; lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; khắc phục tình trạng “chắp vá” trong bố trí cán bộ làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá cấp huyện và cấp cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, bảo tồn các di sản văn hoá; đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các khu, điểm di tích, bảo tàng... Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phát huy sở trường, trí tuệ, sức sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các chi hội chuyên ngành thành viên. Quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực văn hóa, văn học, nghệ thuật của Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Hồng Đức, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa.

7. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách ; tăng cường nguồn lực để nâng cao hiệu quả xây dựng, phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực để xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu thực tế của tỉnh và các địa phương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp cho phát triển văn hoá, con người Thanh Hóa.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới- Ảnh 7.

Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích các nghệ nhân, chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về di sản văn hóa tham gia công tác nghiên cứu, sưu tầm, phục hồi, truyền dạy và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ và cán bộ văn hóa; thu hút đội ngũ biên kịch, đạo diễn, diễn viên trẻ có tài năng để bổ sung cho các nhà hát chuyên nghiệp của tỉnh.

Hoàn thành xây dựng các thiết chế, công trình văn hóa - thể thao tiêu biểu của tỉnh, gồm: Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Công viên văn hóa xứ Thanh, Cung văn hóa thiếu nhi, Sân vận động tỉnh, Nhà thi đấu tỉnh đạt chuẩn, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao của tỉnh, quốc gia và quốc tế. Xây dựng, bố trí nhà truyền thống, phòng truyền thống trong khuôn viên trụ sở cơ quan Huyện ủy, HĐND - UBND, Trung tâm văn hóa hoặc Trung tâm chính trị cấp huyện, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Phát huy hiệu quả công năng của hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, nhất là hệ thống bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa - truyền thông, thể thao, nhà văn hóa cộng đồng. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chồng chéo, các dự án chậm tiến độ, đội vốn trong lĩnh vực văn hóa và các lĩnh vực liên quan.

Huy động nguồn lực chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch; hỗ trợ xây dựng, duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa, thể thao. Rà soát, bổ sung quy hoạch, cơ chế, chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển văn hóa, thể thao, đô thị, du lịch, các khu vui chơi giải trí mang đậm bản sắc văn hóa xứ Thanh. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo giá trị văn hóa mới.

8. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về xây dựng, phát triển văn hóa và con người

Tiếp tục chủ động, tích cực, đa dạng hóa các hình thức tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa với các tỉnh, thành bạn, các bộ, ngành Trung ương có liên quan, các địa phương kết nghĩa của các quốc gia trên thế giới và UNESCO tại Việt Nam để bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại; ngăn chặn sự tác động tiêu cực từ quá trình hội nhập về văn hóa, nhất là sự xâm nhập của những yếu tố văn hóa không phù hợp với thuần phong, mĩ tục, truyền thống văn hóa, góp phần giữ gìn và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của địa phương, dân tộc.

Tích cực tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu, nghiên cứu về văn hóa với các tỉnh, thành phố trong nước và các địa phương, tổ chức quốc tế. Đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cấp khu vực, cấp quốc gia và quốc tế nhằm thu hút sự tham gia của các tổ chức văn hóa, nghệ thuật, các nghệ nhân, nghệ sĩ và du khách đến với Thanh Hóa. Tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch của tỉnh thông qua các diễn đàn, sự kiện, hội chợ khu vực, trong nước và nước ngoài.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới- Ảnh 8.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới- Ảnh 9.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đề ra.

2. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

3. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Nghị quyết.

4. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa, con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng văn hóa, con người Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; tăng cường giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện Nghị quyết của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh. Hằng năm, biên soạn tài liệu và tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ để tuyên truyền, giáo dục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa và con người Thanh Hóa; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá sơ kết, tổng kết Nghị quyết.

T/M TỈNH ỦY

BÍ THƯ

Đỗ Trọng Hưng


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận