ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Mặc dù chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; tuy nhiên, trong một số trường hợp, chính sách pháp luật về đất đai chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của thực tiễn. Vì vậy, Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được coi là cú hích quan trọng nhằm tiếp cục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhâp cao.

Minh Tuyết - Mạnh Tuấn - Sỹ Thảo

09/11/2022 22:15

Đất đai là vấn đề hết sức phức tạp, nhạy cảm, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam và thực tiễn hơn 35 năm đổi mới, mỗi chủ trương mới của Đảng ta về đất đai đều mang lại những thành tựu lớn cho sự phát triển của đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa có sự thống nhất cao về nhận thức đối với một số vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là về tầm quan trọng và ý nghĩa của sở hữu toàn dân về đất đai, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; mối quan hệ giữa vai trò quản lý nhà nước với vai trò đại diện chủ sở hữu của Nhà nước. Nhận thức về chính sách, pháp luật về đất đai có nơi, có lúc chưa đúng, chưa đầy đủ. Ý thức chấp hành pháp luật về đất đai còn hạn chế.

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 2.

Theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá, từ năm 2016 đến năm 2021, đơn vị này đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 970 đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, 95% đơn Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Nguyên nhân của tình trạng trên một phần là do người dân chưa phân biệt được rõ quyền sử dụng và quyền sở hữu đất. Vì vậy, Nghị quyết số 18 khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về đất đai là: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý"; "Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ". Đồng thời Nghị quyết cũng khẳng định rõ: "Thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 3.

Ông Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá

Ông Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Nghị quyết số 18 về tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về đất đai có rất nhiều điều mới. Một trong những điểm mới đó là Trung ương đặc biệt quan tâm đến vấn đề hoàn thiện thể chế. Trong đó điểm quan trọng thứ nhất đó là vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thứ hai là hoàn thiện thể chế có liên quan tới xác định giá đất và vấn đề thứ 3 là liên quan đến vấn đề giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện tốt nội dung này sẽ tạo ra một sự minh bạch trong trong giao đất, cho thuê đất, tránh lãng phí đất đai cũng như là tránh được cái vấn đề tiêu cực, tham nhũng trong giao đất, cho thuê đất".

Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương đảng đặt ra mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng xác định, nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng đảm bảo tiết kiệm, bền vững hiệu quả cao nhất; thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 4.

Về quan điểm "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý", Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất công bằng, công khai, hiệu quả và bền vững.

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 5.

Nghị quyết xác định rõ "Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật". Vì thế, thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có chính sách phù hợp với từng đối tượng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện về đất đai, đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí. 

Ông Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá cho biết thêm: "Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương có định hướng về việc sẽ đánh thuế đối với những người có nhiều diện tích đất ở hoặc là có nhiều nhà ở. Đây là một chủ trương rất mới, đúng và trúng để chúng ta kiểm soát tốt hơn thị trường bất động sản, thị trường đất đai, tránh được việc đầu cơ cũng như thị trường ảo để đảm bảo quyền của người sử dụng đất được tốt hơn".

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 6.

Thực tiễn thời gian qua, sai phạm ở nhiều nơi có liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất nhưng không thông qua đấu giá, không công khai, minh bạch. Để đảm bảo minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát, tránh bị lợi dụng, Nghị quyết 18 tiếp tục khẳng định giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và đặt ra yêu cầu cần phải có quy định cụ thể, chặt chẽ về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; bảo đảm công khai, minh bạch. Yêu cầu có cơ chế đồng bộ, cụ thể để xử lý vi phạm, khắc phục tình trạng lãng phí, vi phạm về đất đai.

Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã ban hành Kế hoạch số 92 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Kế hoạch 92 đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết dứt điểm, kịp thời tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất.

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá cho biết: "Trên cơ sở Kế hoạch 92 của Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện việc xác minh giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật. Xử lý ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh".

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã được tỉnh Thanh Hóa triển khai đến tất cả các cấp, ngành, các địa phương. Điểm mới của Nghị quyết lần này là yêu cầu quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên, thể hiện được thông tin đến từng thửa đất.

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 8.

Trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần phải triển khai tốt nội dung Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời, Quốc hội đặt mục tiêu đến năm 2023 hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; Chính phủ phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Như vậy, đến năm 2030 hệ thống pháp luật về đất đai sẽ cơ bản được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.


Nguồn: Chuyên mục Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở

Nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở

18:43 , 09/11/2022

Trong thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý theo các qui định của Trung ương và của Tỉnh ủy đã được các Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời công tác luân chuyển cán bộ được xác định là một trong những khâu đột phá, góp phần đổi mới sâu sắc, toàn diện công tác cán bộ của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Thực tế cho thấy nhiều địa phương đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả trong công tác điều động luân chuyển cán bộ, từ đó góp phần ổn định và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ vào cuộc sống

15:57 , 09/11/2022

Năm 2022 là năm đầu tiên các cấp Hội Phụ nữ Thanh Hóa triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, hội nhập, phát triển, các cán bộ và hội viên phụ nữ trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động, phong trào phụ nữ, tích cực đưa nội dung của Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo dấu những con tàu không số

Theo dấu những con tàu không số

10:39 , 09/11/2022

55 năm trước đây, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, con đường chi viện trên bộ chưa thể đáp ứng nhu cầu phục vụ chiến trường miền Nam, những chuyến tàu nhỏ bé thường gọi là "Tàu Không Số" đã bí mật vượt sóng biển Đông, vượt qua sự ngăn chặn, kiểm soát ngặt nghèo của quân thù, tiếp tế vũ khí, bổ sung lực lượng cho đồng bào, chiến sỹ miền Nam. Đoàn vận tải thủy 759 ( thành lập ngày 23/10/1961) là tiền thân của Đoàn 125 Hải quân đã mở đầu cho một hành trình đầy gian khó, hi sinh nhưng mang ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trên Đoàn tàu Không Số có không ít những người con quê hương Thanh Hóa đã tham gia hành trình mở đường trên sóng nước biển Đông. Con đường huyền thoại, đường Hồ Chí Minh trên biển với những chiến công hiển hách của lực lượng Hải quân và nhân dân các tỉnh duyên hải nơi tuyến đường đi qua, đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ tích. Tầm vóc, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm quý báu của nó vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

07:58 , 03/11/2022

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào Luật Địa chất và Khoáng sản. Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 08 ngày 6/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng quản lý, thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo an toàn trong khai thác khoáng sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện việc tăng cường quản lý và nâng cao vai trò, trách nhiệm để đạt được hiệu quả cao trong quản lý khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường

16:34 , 01/11/2022

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 1/11, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, đất nước

Phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, đất nước

10:57 , 29/10/2022

Sáng 28/10, tại Trung tâm hội nghị 25B (Thành phố Thanh Hóa), Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên trọng thể. Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu quan trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các cấp Hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ để Đại hội thảo luận và quyết nghị. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đảng viên lão thành và “Con đường của cuộc đời”

Đảng viên lão thành và “Con đường của cuộc đời”

21:22 , 24/10/2022

Tại lễ tổng kết và trao giải “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2022, một người con của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa là cụ Nguyễn Đình Yên, năm nay tròn 100 tuổi, đã vinh dự được trao giải cho người cao tuổi nhất dự thi với bài viết,“Con đường của cuộc đời”. Bài viết là tiếng nói đầy trăn trở và trách nhiệm của một đảng viên lão thành trước vấn đề lớn, vô cùng ý nghĩa của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Huyện Hậu Lộc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Hậu Lộc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

22:40 , 18/10/2022

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, huy động mọi nguồn lực để phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới toàn huyện.

Những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Quan Sơn

Những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Quan Sơn

21:39 , 18/10/2022

Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: “phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi” là 1 trong 6 chương trình trọng tâm của tỉnh. Đây cũng là nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

Huyện Quảng Xương với công tác quy hoạch, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030

Huyện Quảng Xương với công tác quy hoạch, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030

23:45 , 17/10/2022

Nhằm phấn đấu trở thành Thị xã vào năm 2030 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Quảng Xương đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn. Huyện Quảng Xương xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ.