ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Mặc dù chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; tuy nhiên, trong một số trường hợp, chính sách pháp luật về đất đai chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của thực tiễn. Vì vậy, Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được coi là cú hích quan trọng nhằm tiếp cục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhâp cao.

Minh Tuyết - Mạnh Tuấn - Sỹ Thảo

09/11/2022 22:15

Đất đai là vấn đề hết sức phức tạp, nhạy cảm, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam và thực tiễn hơn 35 năm đổi mới, mỗi chủ trương mới của Đảng ta về đất đai đều mang lại những thành tựu lớn cho sự phát triển của đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa có sự thống nhất cao về nhận thức đối với một số vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là về tầm quan trọng và ý nghĩa của sở hữu toàn dân về đất đai, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; mối quan hệ giữa vai trò quản lý nhà nước với vai trò đại diện chủ sở hữu của Nhà nước. Nhận thức về chính sách, pháp luật về đất đai có nơi, có lúc chưa đúng, chưa đầy đủ. Ý thức chấp hành pháp luật về đất đai còn hạn chế.

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 2.

Theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá, từ năm 2016 đến năm 2021, đơn vị này đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 970 đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, 95% đơn Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Nguyên nhân của tình trạng trên một phần là do người dân chưa phân biệt được rõ quyền sử dụng và quyền sở hữu đất. Vì vậy, Nghị quyết số 18 khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về đất đai là: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý"; "Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ". Đồng thời Nghị quyết cũng khẳng định rõ: "Thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 3.

Ông Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá

Ông Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Nghị quyết số 18 về tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về đất đai có rất nhiều điều mới. Một trong những điểm mới đó là Trung ương đặc biệt quan tâm đến vấn đề hoàn thiện thể chế. Trong đó điểm quan trọng thứ nhất đó là vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thứ hai là hoàn thiện thể chế có liên quan tới xác định giá đất và vấn đề thứ 3 là liên quan đến vấn đề giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện tốt nội dung này sẽ tạo ra một sự minh bạch trong trong giao đất, cho thuê đất, tránh lãng phí đất đai cũng như là tránh được cái vấn đề tiêu cực, tham nhũng trong giao đất, cho thuê đất".

Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương đảng đặt ra mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng xác định, nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng đảm bảo tiết kiệm, bền vững hiệu quả cao nhất; thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 4.

Về quan điểm "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý", Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất công bằng, công khai, hiệu quả và bền vững.

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 5.

Nghị quyết xác định rõ "Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật". Vì thế, thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có chính sách phù hợp với từng đối tượng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện về đất đai, đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí. 

Ông Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá cho biết thêm: "Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương có định hướng về việc sẽ đánh thuế đối với những người có nhiều diện tích đất ở hoặc là có nhiều nhà ở. Đây là một chủ trương rất mới, đúng và trúng để chúng ta kiểm soát tốt hơn thị trường bất động sản, thị trường đất đai, tránh được việc đầu cơ cũng như thị trường ảo để đảm bảo quyền của người sử dụng đất được tốt hơn".

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 6.

Thực tiễn thời gian qua, sai phạm ở nhiều nơi có liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất nhưng không thông qua đấu giá, không công khai, minh bạch. Để đảm bảo minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát, tránh bị lợi dụng, Nghị quyết 18 tiếp tục khẳng định giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và đặt ra yêu cầu cần phải có quy định cụ thể, chặt chẽ về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; bảo đảm công khai, minh bạch. Yêu cầu có cơ chế đồng bộ, cụ thể để xử lý vi phạm, khắc phục tình trạng lãng phí, vi phạm về đất đai.

Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã ban hành Kế hoạch số 92 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Kế hoạch 92 đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết dứt điểm, kịp thời tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất.

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá cho biết: "Trên cơ sở Kế hoạch 92 của Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện việc xác minh giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật. Xử lý ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh".

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã được tỉnh Thanh Hóa triển khai đến tất cả các cấp, ngành, các địa phương. Điểm mới của Nghị quyết lần này là yêu cầu quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên, thể hiện được thông tin đến từng thửa đất.

Nghị quyết số 18 - Cú hích trong nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất - Ảnh 8.

Trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần phải triển khai tốt nội dung Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời, Quốc hội đặt mục tiêu đến năm 2023 hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; Chính phủ phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Như vậy, đến năm 2030 hệ thống pháp luật về đất đai sẽ cơ bản được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.


Nguồn: Chuyên mục Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”

20:13 , 12/09/2023

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”. Hơn 1 tuần qua, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong khối.

Yên Định phát huy vai trò của đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Yên Định phát huy vai trò của đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

23:50 , 11/09/2023

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong đó với trách nhiệm gương mẫu đi đầu, mỗi đảng viên càng phải tích cực xây dựng, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tại huyện Yên Định, gần 9.600 đảng viên đã và đang phát huy tốt vai trò của mình, góp sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng"

Trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng"

22:42 , 11/09/2023

Hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023), Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng".

Trao thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trao thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

22:38 , 11/09/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 1 (giai đoạn 2021 - 2023).

Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân

Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân

06:12 , 11/09/2023

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, người uy tín có vai trò đặc biệt quan trọng, họ được ví như những “nhịp cầu” nối ý Đảng với lòng dân, là trung tâm của khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Từ đó, nhiều thôn, bản đã không ngừng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các già làng, người có uy tín trong việc thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần xây dựng các bản làng ngày càng phát triển. Ở huyện Lang Chánh, những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày đêm chung sức đồng lòng xây dựng bản làng, quê hương no ấm, hạnh phúc.

Khởi sắc trên vùng đất chiến khu Ngọc Trạo

Khởi sắc trên vùng đất chiến khu Ngọc Trạo

08:49 , 03/09/2023

"Chiến khu du kích Ngọc Trạo", huyện Thạch Thành năm xưa là nơi khởi nguồn cho sự phát triển của lực Lượng vũ trang Thanh Hóa, góp phần vào thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tự hào với truyền thống cách mạng và anh hùng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Trạo đã đoàn kết, khắc phục mọi gian khó, nỗ lực phấn đấu xây dựng vùng đất chiến khu xưa từng bước phát triển và có nhiều khởi sắc.

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945

10:54 , 30/08/2023

Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã đi vào lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ lịch sử mới, có ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam; là mốc son chói lọi nhất, thành quả 15 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 78 năm đã trôi qua, nhưng thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 vẫn vẹn nguyên giá trị, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, không thể nào bị xuyên tạc hay phủ nhận.

Xây dựng niềm tin của Nhân dân để tạo thành sức mạnh của Đảng

Xây dựng niềm tin của Nhân dân để tạo thành sức mạnh của Đảng

11:11 , 23/08/2023

Từ thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhận thức rõ sự thành bại của mọi phong trào, hoạt động luôn gắn liền với niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Niềm tin của Nhân dân sẽ là sức mạnh to lớn để Đảng dẫn dắt cách mạng Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ được điều đó, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc luôn xác định: giữ vững niềm tin của Nhân dân vừa là mục tiêu vừa làm nhiệm vụ phải thực hiện.

Công an Thanh Hóa nỗ lực xứng danh "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa

Công an Thanh Hóa nỗ lực xứng danh "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa

15:25 , 16/08/2023

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vấn đề giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, lực lượng Công an Thanh Hóa nói riêng đứng trước nhiều thách thức mới với hàng loạt các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trước nay chưa từng có tiền lệ. Bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, phương châm hành động "chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm", các chiến sỹ Công an đang từng ngày, từng giờ bám sát trận tuyến mới, quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, xứng danh là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Khai trương Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet

Khai trương Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet

11:17 , 15/08/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet.