ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay

Sáng ngày 27/5, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.

Hữu Đại – Hồng Thư

27/05/2024 19:50

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 39 "về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay", Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đã kịp thời quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay- Ảnh 1.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Chỉ thị số 39 để lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay- Ảnh 2.
Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay- Ảnh 3.

Các đại biểu dự hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 "về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay", Tỉnh ủy Thanh Hóa đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, nhấn mạnh đến các bài học về công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên nắm tình hình chính trị nội bộ, xử lý thông tin, phân tích và chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể xảy ra; thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, không để xảy ra sơ hở, mất cảnh giác chính trị nội bộ. Khi xem xét, giải quyết vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên, của người vào Đảng, người làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị phải thực sự công tâm, khách quan, toàn diện. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và bảo vệ cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay- Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quán triệt đường lối của Đảng, thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị, trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng đã đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay- Ảnh 5.
Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay- Ảnh 6.
Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay- Ảnh 7.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị; đồng thời đề nghị: với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên phải thấy được những việc đã làm tốt và nhận thức đúng những hạn chế, yếu kém để từng bước khắc phục, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn tỉnh.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay- Ảnh 8.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ chủ chốt tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; qua đó, tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác định rõ quan điểm: "Công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó quan trọng và thường xuyên nhất là các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị". Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, làm cho cán bộ đảng viên nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử chống đối, cơ hội chính trị; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên viết, nói và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, tham ô, tham nhũng, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay- Ảnh 9.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ Đảng với các cơ quan chính quyền, tư pháp, các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về an ninh trật tự. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quản lý, tổ chức, cán bộ, đảng viên; phải phát huy vai trò của Nhân dân, của tổ chức đảng cơ sở trong việc chủ động phát hiện sớm những biểu hiện, những hành vi sai lệch của cán bộ, đảng viên để kịp thời cảnh báo, uốn nắn, giúp cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh, tự bảo vệ. Đồng thời, cần quan tâm lãnh đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay- Ảnh 10.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 39

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối 27/5

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024

Tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024

06:30 , 15/06/2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội về tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ nay đến hết năm 2024 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân phường Ngọc Trạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân phường Ngọc Trạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

23:07 , 14/06/2024

Chiều ngày 14/6, Hội Cựu Công an nhân dân phường Ngọc Trạo đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Chi hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công bố Đồ án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc

Công bố Đồ án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc

20:11 , 14/06/2024

Chiều 14/6, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn gắn với phát triển dịch vụ du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng tới dự.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Như Xuân lần thứ IV, năm 2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Như Xuân lần thứ IV, năm 2024

20:06 , 14/06/2024

Sáng 14/6, huyện Như Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm và làm việc tại Singapore

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm và làm việc tại Singapore

19:54 , 14/06/2024

Trong các ngày từ 10 đến 13/6, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước Singapore. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Tạm ngừng hoạt động Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Thanh Hoá

Tạm ngừng hoạt động Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Thanh Hoá

18:01 , 14/06/2024

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hoá sẽ tạm ngừng hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử để hợp nhất, nâng cấp Cổng dịch vụ công tỉnh với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng

16:23 , 14/06/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tập huấn bồi dưỡng, cập nhật các quy định mới về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội

Tập huấn bồi dưỡng, cập nhật các quy định mới về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội

16:00 , 14/06/2024

Sáng nay 14/6, Sở Lao động Thương binh và xã hội đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, cập nhật các quy định mới về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

20:37 , 13/06/2024

Ngày 13/6, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 đã kiểm tra công tác tổ chức thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

6 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt khá

6 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt khá

20:26 , 13/06/2024

Sáng ngày 13/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.