ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ

Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 10/02/2024, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 271 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội” (Có danh sách kèm theo).

24/02/2024 07:47

1. Tuyến Quốc lộ 1: 60 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36C-299.78

13:33:00 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

29H-015.18

13:57:00 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36A-790.10

14:47:00 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

49C-028.69

10:40:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36K-061.34

11:12:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36A-871.85

14:20:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

36A-203.88

10:07:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36C-271.76

10:23:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

36A-012.59

14:52:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

10

30G-419.29

13:17:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36C-435.84

14:09:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

36A-830.53

13:22:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

36A-438.42

13:40:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

36C-417.33

14:46:00 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

36A-336.25

09:57:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

16

36C-370.76

15:01:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

30A-925.68

14:11:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36A-793.27

15:00:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19

36A-457.84

14:19:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

89H-012.88

14:01:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

36A-487.01

14:44:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

22

36A-870.04

14:57:00 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

23

36G-000.82

13:08:00 04/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

36C-372.02

13:36:00 04/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

36A-892.41

14:48:00 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26

30G-992.25

14:20:00 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

36A-533.67

08:13:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

36A-327.42

10:23:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29

36C-472.81

08:22:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30

36K-061.37

10:37:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31

36C-437.23

10:47:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

32

36K-000.17

14:03:00 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

30G-923.04

13:48:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

36A-476.96

15:26:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

36A-837.00

15:15:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36K-001.56

14:49:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37

36C-409.47

13:53:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

38

36A-356.44

13:43:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

75A-027.81

13:33:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40

49A-242.67

13:21:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

41

36A-533.67

13:21:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

42

37A-115.57

13:20:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43

36A-119.46

13:09:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

44

36A-563.17

12:43:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45

36A-527.65

12:21:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

30E-926.56

08:24:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36H-073.97

08:28:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48

36K-061.87

08:30:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

49

36A-396.30

08:58:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

50

36F-004.56

08:58:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51

36A-565.21

09:09:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

52

37D-003.68

10:01:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53

36A-470.76

10:15:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

54

36E-008.08

15:21:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

55

36A-955.86

15:11:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

56

36A-594.84

15:08:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

36A-598.43

14:56:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

36A-756.70

09:54:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

59

30K-475.37

09:40:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60

36A-233.89

09:35:00 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2. Tuyến Quốc lộ 10: 08 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

51H-633.88

10:21:36 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36A-962.25

10:12:35 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36A-215.21

13:03:12 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

30E-104.17

10:53:24 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-878.29

10:22:44 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36A-370.24

09:58:33 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

36A-363.29

13:01:31 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

36A-037.71

13:02:13 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3. Tuyến Quốc lộ 45: 21 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-956.83

10:33:39 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36B-035.76

11:21:46 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

36D-016.45

11:31:31 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36C-265.15

10:36:25 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

36C-297.01

11:23:35 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36F-006.17

10:48:09 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

36D-016.45

11:03:11 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

18A-168.95

08:00:31 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36A-798.25

11:00:07 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

10

36A-883.47

10:36:54 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11

36A-302.74

10:40:51 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

12

36A-352.51

11:06:37 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36A-397.76

11:01:18 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

36A-986.73

11:30:06 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

30H-977.23

11:41:56 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

36F-006.13

11:39:33 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17

36A-787.42

11:54:55 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36C-355.84

11:59:15 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19

29H-186.36

11:01:26 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

29A-753.65

10:52:10 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21

30H-186.23

10:32:54 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4. Quốc lộ 47: 11 Phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-271.74

11:49:03 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36A-747.42

10:27:15 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

36A-464.25

10:27:01 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

29F-011.64

13:00:03 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-434.55

11:17:06 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

51A-998.18

12:59:22 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

36A-606.39

12:32:29 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36C-275.89

12:52:28 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36A-610.50

12:35:45 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

10

36A-574.85

11:44:02 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36A-752.20

10:51:26 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5. Tuyến Nghi Sơn – Thọ Xuân: 123 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

34A-684.12

08:00:23 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

2

36H-038.26

09:28:13 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

36K-043.14

09:28:02 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

36A-297.72

09:27:49 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

36A-852.25

09:23:04 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36A-962.44

09:14:17 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

36A-909.93

09:10:55 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

36C-345.20

09:08:26 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36N-1922

09:08:06 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

61A-311.24

09:03:57 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36H-076.89

16:19:54 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

12

90C-041.87

16:05:46 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

36A-924.37

16:09:28 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

36A-397.65

16:02:13 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

36A-576.60

15:51:17 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

18A-391.64

15:51:10 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

36A-462.38

15:33:55 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

19A-382.07

15:31:11 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36A-774.78

15:21:53 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

36A-850.57

15:09:42 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

36A-943.17

15:01:06 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

29K-012.60

15:09:01 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

23

36A-847.65

14:59:29 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

34F-004.39

14:55:58 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25

60K-131.62

14:49:25 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26

30G-579.39

14:43:25 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

36A-602.42

14:41:55 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

36A-348.10

14:23:35 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

51K-814.75

14:21:11 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

36C-246.37

14:17:11 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31

36A-862.26

14:17:37 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

32

36A-528.70

15:16:47 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

33

14C-349.22

15:13:51 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

36A-118.60

15:13:23 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

36A-306.56

15:06:57 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36A-777.88

15:01:43 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37

36C-209.15

14:52:53 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38

36A-597.17

14:41:21 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

35A-265.68

14:36:55 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40

36A-418.01

14:36:47 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

41

36A-760.05

14:19:19 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

36A-260.18

13:54:34 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43

51F-100.99

13:54:09 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

44

36A-753.64

13:54:29 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45

30E-388.32

13:54:41 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

36H-023.97

13:51:02 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36A-420.09

13:47:07 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

48

36A-947.38

13:45:09 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

49

36K-003.35

13:47:15 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50

36A-961.44

13:36:51 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51

37A-312.21

13:35:27 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52

36A-082.48

13:16:11 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

53

36A-611.40

13:17:32 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

54

51A-167.10

13:14:08 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

55

36A-264.92

13:13:28 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

56

36A-151.40

13:09:16 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

36A-564.16

13:09:27 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

36A-704.82

13:03:04 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59

36A-066.48

08:00:13 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60

72A-683.47

09:48:25 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61

36A-306.11

09:47:47 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

62

36A-965.53

09:47:15 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

63

36A-371.93

09:44:11 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64

36A-960.40

08:43:50 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65

36A-956.22

09:43:18 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66

36A-631.08

09:40:00 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67

36K-061.57

09:38:54 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68

36A-749.22

09:30:15 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69

49C-125.02

09:27:11 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70

36A-412.01

09:24:37 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

71

36A-373.62

09:18:00 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

72

36A-756.75

09:18:15 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

73

47A-581.75

09:18:29 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

74

36A-171.85

09:17:57 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

75

36A-416.91

09:15:38 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

76

36C-224.89

09:10:19 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

77

36A-797.91

09:06:17 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

78

36A-679.69

09:04:45 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

79

36A-635.52

09:02:47 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

80

36A-492.62

09:17:47 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81

60C-433.77

09:24:49 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

82

36A-075.00

09:01:32 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

83

36A-681.87

09:02:26 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

84

36A-572.55

09:13:39 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

85

36A-851.86

09:13:12 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

86

36A-736.12

09:13:58 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

87

30K-292.73

09:14:54 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88

60A-742.78

09:14:35 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89

36A-431.43

09:14:48 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90

36H-045.35

09:15:01 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

91

36C-365.18

09:17:40 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

92

61K-237.46

09:17:45 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

93

51A-918.46

09:03:20 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

94

30H-660.32

08:19:03 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

95

36A-918.28

09:20:09 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

96

36A-959.32

09:20:12 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

97

36A-779.03

09:29:52 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

98

36A-975.38

09:23:03 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99

36A-459.49

09:26:15 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

100

30F-469.24

09:27:06 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

101

36A-370.74

09:34:51 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

102

60A-857.80

09:24:17 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

103

30E-959.58

09:58:09 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

104

36A-718.56

14:43:33 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

105

36A-851.45

14:43:44 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

106

51G-022.55

14:40:04 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

107

36A-349.56

14:41:50 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

108

36A-339.49

14:39:02 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

109

30K-133.66

14:38:17 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

110

36A-718.64

14:38:47 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

111

36A-824.19

14:35:09 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

112

82A-124.32

14:32:25 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

113

36K-052.05

14:31:27 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

114

36A-324.99

14:32:53 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

115

36A-154.24

14:29:41 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

116

36K-014.57

14:30:56 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

117

36A-056.21

14:27:18 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

118

36A-831.67

14:27:38 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

119

36A-108.99

14:24:11 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

120

36A-661.90

14:25:32 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

121

36A-102.23

14:24:41 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

122

29C-757.40

14:22:57 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

123

36A-697.63

14:20:27 10/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 48 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

17A-219.77

08:52:46 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36A-165.65

08:58:37 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

37A-903.85

11:26:13 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

4

30H-855.09

11:53:19 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

29B-157.09

12:14:05 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

89C-181.76

12:31:37 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

29H-414.10

14:40:58 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36A-358.86

14:41:46 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

36M5-118.02

15:21:35 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

10

51K-350.99

16:15:47 01/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11

36K5-271.10

12:30:42 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

36X1-0565

12:43:39 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

36H5-114.39

13:22:09 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

36H7-082.04

13:22:16 02/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

36A-259.48

09:44:25 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

30A-833.25

10:36:30 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17

36A-740.86

14:24:01 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18

29C-687.57

14:39:13 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36C-370.70

14:49:39 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

26A-036.73

16:00:32 03/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

21

29H-625.07

11:51:37 04/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

37K-081.85

16:14:09 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

23

36K-052.01

15:21:51 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

24

36A-042.87

15:11:05 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25

88C-251.24

12:00:03 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26

36A-970.77

08:00:50 05/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

36A-413.32

15:11:24 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28

92A-273.59

11:03:29 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

36D1-636.97

09:42:20 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

72A-593.98

10:33:12 06/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31

36B8-752.66

15:03:09 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

32

90A-132.69

15:32:29 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

30F-413.70

15:14:01 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

30G-800.04

14:59:36 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

36A-365.31

14:56:12 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36

36A-945.62

11:36:44 07/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37

36A-486.38

09:29:41 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38

36D1-154.11

10:28:53 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

15K-178.20

11:09:00 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40

36A-616.73

11:19:46 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

41

36A-518.47

11:34:27 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

29B-076.79

11:35:39 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43

36A-763.98

11:51:43 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

44

29A-610.55

11:52:44 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

45

35A-329.15

11:57:42 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

36A-789.36

09:25:46 08/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

47

36A-227.18

10:14:06 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48

36C-422.04

10:24:02 09/02/2024

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo đến chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Đông Hải, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính. Nếu việc đi lại khó khăn không trực tiếp đến được, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn, Công an cấp huyện nơi cư trú đóng trụ sở để giải quyết.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Phát động vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2024

Phát động vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2024

11:14 , 16/04/2024

Sáng ngày 15/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Hà Trung tổ chức lễ phát động vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2024.

Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU và trao quà cho ngư dân

Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU và trao quà cho ngư dân

09:00 , 16/04/2024

Sáng ngày 15/04, tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, Tỉnh đoàn Thanh Hoá phối hợp với Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, UBND xã Hải Hà, tỉnh Thanh Hóa và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, UBND xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU và trao quà cho ngư dân xã Hải Hà.

Nâng cao ý thức của người tham gia giao thông tại các điểm vạch mắt võng

Nâng cao ý thức của người tham gia giao thông tại các điểm vạch mắt võng

08:30 , 16/04/2024

Thời gian qua, thành phố Thanh Hóa bố trí hệ thống vạch mắt võng tại một số nút giao để chống ùn tắc. Tuy nhiên, ngoài sự lúng túng do thiếu hiểu biết ban đầu, thì hiện nay, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân khi lưu thông qua khu vực vạch mắt võng vẫn hạn chế.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Lang Chánh

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Lang Chánh

08:00 , 16/04/2024

Huyện Lang Chánh vừa tổ chức thành công hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.

Ngày 16/4, thời tiết biển khu vực Thanh Hóa có mưa dông vài nơi

Ngày 16/4, thời tiết biển khu vực Thanh Hóa có mưa dông vài nơi

07:00 , 16/04/2024

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, ngày và đêm 16/4, thời tiết Biển khu vực tỉnh Thanh Hóa mây thay đổi, có mưa rào, dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Sóng biển cao nhất từ 1.0 – 1.8m.

Luyện tập diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Luyện tập diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

06:52 , 16/04/2024

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hiện tại, việc tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành thuộc các khối đang được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, sẵn dàng cho lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 07/5.

Dự báo thời tiết 16/4: Thanh Hoá ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, dông rải rác

Dự báo thời tiết 16/4: Thanh Hoá ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, dông rải rác

06:00 , 16/04/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/4), Thanh Hoá ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Quảng Xương tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024

Quảng Xương tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024

23:17 , 15/04/2024

Sáng ngày 15/4, huyện Quảng Xương đã sôi nổi tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024. Tham gia hội thi có hơn 200 vận động viên thuộc 26 đội thi đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

23:16 , 15/04/2024

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thành vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

23:11 , 15/04/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38 ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.