ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Thực hiện nội dung phát động của Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

09/02/2023 15:15

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng có, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

- Động viên, khuyến khích để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đây nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh năm 2023 góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết các cấp của Đảng.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tính gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội các cấp của Đảng, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm 2021-2025.

2. Yêu cầu

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí và ban tổ chức, ban tuyên giáo cấp ủy có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để trao giải, tôn vinh các tác giả, tác phẩm, tập thể, cá nhân tiêu biểu và gửi tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đểy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 - Ảnh 1.

Hình ảnh tại lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần VII năm 2022

II. Nội dung, hình thức

1. Tên gọi: Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

2. Đơn vị chủ trì tổ chức giải: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh.

3. Nội dung

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những trọng tâm:

(1) Về công tác tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chủ trương của Đảng, nhất là Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XIII về đây mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 69-QÐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

(2) Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng có, xây dựng tô chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

(3) Việc thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 08/5/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm 2021-2025 và mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

(4) Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế.

(5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; đây mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

(6) Tuyên truyền tập thể tổ chức đảng tiêu biểu; gương cán bộ, đảng viên điển hình; những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tô chức Giải Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh; vinh danh nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Đối tượng tham dự giải:

- Về tác giả: Là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các ấn phâm của báo, đài địa phương và các bài viết về công tác xây dựng Đảng của Thanh Hóa trên báo, đài Trung ương.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thê loại viết về xây dựng Đảng của Thanh Hóa đã đăng, phát trên các loại hình báo chí của các báo, đài địa phương và Trung ương.

- Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt việc phát động, động viên các phóng viên, nhà báo tích cực tham gia viết về công tác xây dựng Đảng; đồng thời tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

- Các Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp huyện, thị, thành ủy làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo và tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí triển khai, tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả tại các địa phương, đơn vị; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

5. Thời gian tác phẩm dự giải: Được tính từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/10/2023.

6. Thể lệ giải: Xem chi tiết tại đây.

7. Cơ quan Thường trực giải: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

III. Số lượng, giá trị giải thưởng

1. Số lượng giải thưởng:

- Về tác phẩm: Có 05 giải A, 07 giải B, 11 giải C và 15 giải khuyến khích.

- Về cơ quan báo chí: Có 04 giải đồng hạng xuất sắc.

- Về ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy: Có 04 giải tiêu biểu.

- Tùy theo số lượng và chất lượng bài tham gia giải, Hội đồng chấm giải xếp loại, không nhất thiết phải có đủ số lượng giải như trên.

2. Giá trị giải thưởng

Giải A: 6.000.000đ

Giải B: 4.000.000đ

Giải C: 2.000.000đ

Giải khuyến khích: 1.000.000đ

Giải cho các cơ quan báo chí và đơn vị xuất sắc: 2.000.000đ

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thống nhất các nội dung công việc và phân công trách nhiệm

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp thống nhất các nội dung công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể từ khi phát động đến khi công bố và trao giải cấp tỉnh về xây dựng Đảng.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến kế hoạch tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng.

2. Thành lập Hội đồng chấm giải, ban hành Thể lệ giải

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy Quyết định thành lập Hội đồng chấm giải gồm các nhà chuyên môn, nhà báo có uy tín trong và ngoài tỉnh.

3. Thời gian nhận tác phẩm và tổ chức chấm giải

Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh lựa chọn và gửi tác phẩm tham dự Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15/10/2023. Ban Tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng thành lập Hội đồng và tổ chức chấm giải xong trước ngày 10/11/2023.

4. Công bố và trao giải, gửi tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023

Lễ công bố và trao giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng được tổ chức trang trọng tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự kiến vào tháng 12 năm 2023. Các tác phẩm đạt giải sẽ được lựa chọn gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, trước ngày 10/11/2023.

5. Kinh phí

Kinh phí Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, lấy từ nguồn kinh phí công tác Đảng hàng năm./.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Huyện Thạch Thành phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Huyện Thạch Thành phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

11:07 , 11/06/2024

Thạch Thành là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng, đặc sắc, với nhiều di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, thuận lợi cho phát triển du lịch. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phát triển du lịch là 1 trong 3 chương trình trọng tâm. Vì vậy, những năm gần đây, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thạch Thành đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Nền tảng thi đua yêu nước từ những công việc hằng ngày

Nền tảng thi đua yêu nước từ những công việc hằng ngày

09:58 , 11/06/2024

Cách đây 76 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” với mục đích là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm và cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân. Lời kêu gọi thi đua ái quốc xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, đem lại độc lập tự do cho dân tộc, sự ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam.

Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên

Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên

17:21 , 05/06/2024

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động, là người lãnh đạo sự cách mạng của đất nước. Trong suốt chặng đường gần 1 thế kỷ qua, Đảng ta luôn xác định việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng đối với việc củng cố uy tín, năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên, giữ vững vị thế cầm quyền của Đảng; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự sống còn của Đảng. Chính vì vậy, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm nâng cao đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên. Mới đây nhất, ngày 9/5/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 144 quy định cụ thể hơn về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024

16:13 , 05/06/2024

Tiếp nối thành công của hai kỳ tổ chức trước, cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024 đã được chính thức khởi động, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức.

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch

22:43 , 01/06/2024

Xác định chương trình phát triển du lịch là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã ban hành Nghị quyết và Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng các kế hoạch về phát triển du lịch nhằm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đến nay, việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa kết nạp mới 157 đảng viên là học sinh THPT

Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa kết nạp mới 157 đảng viên là học sinh THPT

11:25 , 01/06/2024

Chiều 31/5, chi bộ các Trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 157 quần chúng ưu tú là học sinh lớp 12.

Đảng bộ phường Quảng Tiến kỷ niệm 70 năm thành lập

Đảng bộ phường Quảng Tiến kỷ niệm 70 năm thành lập

23:08 , 31/05/2024

Sáng 31/5, Đảng bộ phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn kỷ niệm 70 năm thành lập (1/06/1954 - 01/06/2024).

Tỉnh Thanh Hóa tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Tỉnh Thanh Hóa tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

09:37 , 29/05/2024

Ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22 về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025, với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện Chỉ thị này, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và tập trung triển khai để nhanh chóng hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

Đấu tranh với luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức Công đoàn

Đấu tranh với luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức Công đoàn

22:44 , 27/05/2024

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của tổ chức Công đoàn cũng như phủ nhận những kết quả mà tổ chức Công đoàn đã và đang nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Đây là mưu đồ rất thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động công nhân lao động; làm suy yếu mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động với tổ chức Công đoàn Việt Nam; hướng đến mục tiêu cuối cùng là chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Huyện Bá Thước khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Huyện Bá Thước khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030

22:42 , 27/05/2024

Huyện Bá Thước cần khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là yêu cầu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh tại buổi làm việc mới đây với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bá Thước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ.