ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 4/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

07/11/2022 15:38

Nội dung Chỉ thị ghi nhận bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác ATTT mạng ở các cấp, các ngành sau khi triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, các ngành chuyên môn. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ về công tác bảo đảm ATTT mạng, ứng cứu sự cố ATTT mạng, còn coi nhẹ nhiệm vụ bảo đảm ATTT mạng trong công tác quản lý, điều hành dẫn đến một số hệ thống thông tin không đảm bảo an toàn, an ninh mạng và đã bị xâm nhập, mất an toàn hệ thống. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường công tác bảo đảm ATTT mạng, khả năng phòng, chống các nguy cơ tấn công mạng, bao gồm cả việc ứng cứu sự cố nhằm phục hồi, giảm thiểu thiệt hại, đưa các hệ thống thông tin trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất khi gặp sự cố tấn công mạng. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu theo chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai và thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTT mạng theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố ATTT mạng Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác ATTT mạng và ứng cứu sự cố ATTT mạng trong cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, cần chú trọng một số nội dung:

Quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nguyên tắc “Ứng cứu sự cố ATTT mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn  chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố ATTT mạng” và “Hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá ATTT mạng trước khi đưa vào sử dụng”. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố mất ATTT mạng, để xảy ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Tổ chức triển khai bảo đảm ATTT mạng đầy đủ theo mô hình 4 lớp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc. Xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với 100% hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; hoàn thành trước ngày 01/12/2022. Bảo đảm các hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trước ngày 01/6/2023.

Hoạt động ứng cứu sự cố ATTT mạng phải chuyển từ bị động sang chủ động, bao gồm: Chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại và rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu 01 lần/6 tháng; rà soát, ban hành phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin trước ngày 31/12/2022 và cập nhật kịp thời khi có thay đổi; tổ chức diễn tập thực chiến tối thiểu 01 lần/năm đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu về quy trình, công nghệ, con người. Trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật cho phép xâm nhập và kiểm soát hệ thống thì thực hiện đồng thời khắc phục điểm yếu, lỗ hổng và săn lùng mối nguy hại.

Tổ chức, kiện toàn lại các Tổ ứng cứu sự cố ATTT mạng của các cơ quan, đơn vị trước ngày 31/12/2022 theo hướng chuyên nghiệp, cơ động, khuyến khích có tối thiểu 01 chuyên gia ATTT mạng (bao gồm cả chuyên gia thuê ngoài) đáp ứng chuẩn kỹ năng về ATTT do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. Thường xuyên rà soát, cử cán bộ đầu mối (phụ trách/kiêm nhiệm) chịu trách nhiệm về ATTT mạng tại cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh trong công tác đảm bảo ATTT mạng cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh. 

Không lưu trữ cơ sở dữ liệu, tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên máy tính có kết nối mạng Internet, mạng nội bộ. Kiểm tra an toàn, an ninh thông tin đối với các thiết bị điện tử, giải pháp công nghệ trước khi đưa vào sử dụng tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật; loại bỏ triệt để thông tin, tài liệu khi chuyển đổi mục đích sử dụng các thiết bị đã lưu dữ liệu, tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Kiểm soát việc sửa chữa, thay thế trang thiết bị máy tính trong cơ quan, đơn vị nhằm hạn chế việc lộ, mất thông tin, dữ liệu.

Chỉ kết nối đến các hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung của tỉnh tại các cơ quan, đơn vị thông qua mạng Truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh. Đối với các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cấp tài khoản riêng, yêu cầu thường xuyên thay đổi mật khẩu truy cập. Khi trao đổi thông tin phục vụ công việc nhà nước, yêu cầu sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ dùng chung của tỉnh, của ngành, không sử dụng thư điện tử thương mại, thư điện tử công cộng.

Thường xuyên rà soát, thực hiện nâng cấp, chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng. Nghiêm túc thực hiện khắc phục kịp thời các lỗ hổng, điểm yếu theo cảnh báo của cơ quan chức năng; chủ động theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ mất ATTT mạng để kịp thời xử lý, khắc phục. Có biện pháp kiểm soát nguy cơ mất ATTT mạng gây ra bởi bên thứ ba và các chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông.

Nghiêm túc thực hiện các quy định về báo cáo sự cố ATTT mạng; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về việc báo cáo, cung cấp thông tin sự cố. Khuyến khích triển khai các chiến dịch nâng cao ý thức cảnh giác của người dùng cuối đối với các cuộc tấn công mạng.

Công bố thông tin đầu mối Tổ ứng cứu sự cố ATTT mạng (số điện thoại, thư điện tử hoặc các kênh liên lạc khác) tiếp nhận thông báo sự cố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 31/12/2022.

Xây dựng kế hoạch thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ tại Chỉ thị này, hoàn thành trước ngày 30/11/2022 gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; trước ngày 12/12 hàng năm (hoặc đột xuất) báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm ATTT mạng, ứng cứu sự cố đối với hạ tầng viễn thông, Internet; công bố thông tin đầu mối (số điện thoại, thư điện tử hoặc các kênh liên lạc khác) tiếp nhận thông báo sự cố trên cổng/trang thông tin điện tử trước ngày 31/12/2022; tuyên truyền cho khách hàng về cách thức phản ánh sự cố mất ATTT mạng; Nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu điều phối từ Sở Thông tin và Truyền thông, Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh trong các hoạt động ứng cứu, xử lý sự cố; Cảnh báo cho khách hàng các nguy cơ, sự cố ATTT mạng trên diện rộng hoặc khi phát hiện nguy cơ, sự cố ATTT mạng liên quan tới khách hàng; hỗ trợ khách hàng ứng cứu, xử lý sự cố ATTT mạng liên quan tới dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. Định kỳ hàng tháng, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình ATTT mạng trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: UBND tỉnh Thanh Hóa

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Tuyên truyền về vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Tuyên truyền về vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

22:20 , 03/12/2022

Sáng 3/12, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình tuyên truyền vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và khám, cấp phát thuốc, tặng quà cho công nhân lao động thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao

21:22 , 03/12/2022

Ngày 3/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Gặp mặt giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Gặp mặt giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

21:04 , 02/12/2022

Nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, chiều 2/12, Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hoá trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước

Thanh Hoá trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước

19:55 , 02/12/2022

Ngày 2/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước càng phải cao khi người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn

Thủ tướng: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước càng phải cao khi người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn

10:22 , 02/12/2022

(Chinhphu.vn) - Khi thấy người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn thì trách nhiệm của các cơ quan nhà nước càng phải cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

07:59 , 02/12/2022

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Cần sớm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp

Cần sớm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp

20:00 , 01/12/2022

Chiều ngày 1/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ban, ngành Trung ương và 28 tỉnh, thành phố ven biển về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa XVIII

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa XVIII

19:53 , 01/12/2022

Sáng ngày 1/12, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các tổ chức thành viên vào Dự thảo thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tổng kết công tác ngoại giao vaccine phòng Covid-19

Tổng kết công tác ngoại giao vaccine phòng Covid-19

19:51 , 30/11/2022

Chiều ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine phòng chống Covid-19. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng dự Hội nghị. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tới trụ sở UBND một số tỉnh, thành phố cùng các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Quan Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Quan Sơn

19:47 , 30/11/2022

Ngày 30/11, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại huyện Quan Sơn.